Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-28

RK-25-2011-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-25-2011-28
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - převedení akce Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkroví z přílohy M1 do přílohy M5
Zpracoval J. Lukáš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina zřizuje Dětský domov Humpolec. Akce Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkroví je zařazena na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství. Původně plánovaná akce měla být provedena jako oprava střechy. V průběhu projektových prací byly provedeny sondy a statický průzkum a posouzení krovu budovy dětského domova. Výsledkem tohoto průzkumu je závažné zjištění, že nosné prvky krovu jsou zcela nevyhovující soudobým normám pro zatížení střešních konstrukcí a při extrémních klimatických podmínkách hrozí havárie. Proto je nutné provést opatření zásadního charakteru do konstrukcí krovu a následně do stávajících podkrovních místností dětského domova tak, že se zcela změní stavební charakter této akce.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vyřadit akci Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkroví z přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a zařadit do přílohy M5 - Investice ve školství na kapitole Nemovitý majetek. Dále OM navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M1 o částku 400 tis. Kč při současném zvýšení přílohy M5 o částku 400 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* vyřadit akci Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkroví z přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek;
* zařadit akci Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkroví do přílohy M5 - Investice ve školství na kapitole Nemovitý majetek;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 400 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 400 tis. Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, ekonomický odbor
Termín 9. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz