Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-13

RK-25-2011-13.doc  RK-25-2011-13pr01.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-25-2011-13
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Vysoká
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší převod pozemku v k. ú. a obci Vysoká zastavěného chodníkem do vlastnictví obce.
Odbor majetkový obdržel od obce Vysoká žádost o majetkoprávní vypořádání pozemku par. č. 1037/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m2 nově odděleného geometrickým plánem č. 279-132/2008 z pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. a obci Vysoká. Nově zaměřený pozemek je zastavěn obecním chodníkem, který byl realizován mimo jiné i na části pozemku ve vlastnictví kraje na základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřené mezi Krajem Vysočina a obcí Vysoká dne 22.3/27.3. 2007. V roce 2008 byl na stavbu chodníku vydán Stavebním úřadem Městského úřadu Havlíčkův Brod pod čj. ST/1404/2008/Ha kolaudační souhlas. Bezprostředně po kolaudaci obec otázku majetkoprávního vypořádání neřešila, poté na ni zapomněla, proto je žádost o vypořádání pozemku podávána až nyní.
Pozemek par. č. 1037/1 v k.ú. a obci Vysoká je ve vlastnictví Kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ze dne 10. září 2001 čj. 3796/01-9-KM. Zřizovací listinou byl převeden k hospodaření PO kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod je zapsán v katastru nemovitostí pro shora uvedené k. ú. a obec na listu vlastnictví 179.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje žádosti obce vyhovět a požadovaný pozemek jí bezúplatně převést do vlastnictví. Z předaného geometrického plánu odbor majetkový zjistil, že geometrickým plánem byl z pozemku par. č. 1037/1 oddělen ještě druhý pozemek označený jako par. č. 1037/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2. Tento pozemek se nachází až za chodníkem a je zatravněn. Dle vydaných stanovisek se jedná o majetek pro PO kraje KSÚSV zbytný a nevyužitelný. Jelikož se jedná fakticky o veřejnou zeleň, navrhuje OM aby byl pro jeho charakter převeden též do vlastnictví obce, s čímž obec souhlasí.
Návrh vychází a je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, neboť se jedná o majetek, který bude využit nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - k zajištění provozu místní komunikace (chodníku) pro pěší a k rozšíření ploch veřejné zeleně.
V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, platném znění, § 18 odst. 1) je třeba záměr darovat uvedené pozemky zveřejnit po dobu nejméně 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zveřejnit záměr darovat pozemky v k. u. a obci Vysoká a doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat je do majetku žadatele.
StanoviskaS převodem nově oddělených pozemků souhlasí KSÚS Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod i odvětvový odbor.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr kraje darovat obci Vysoká pozemky par. č. 1037/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m2, par. č. 1037/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57m2 oba nově oddělené geometrickým plánem č. 279-132/2008 z pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. a obci Vysoká do vlastnictví obce Vysoká;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1037/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m2, par. č. 1037/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57m2, oba nově oddělené geometrickým plánem č. 279-132/2008 z pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. a obci Vysoká z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoká.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín září 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz