Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-10

RK-25-2011-10.doc  RK-25-2011-10pr01.xls  RK-25-2011-10pr02.xls  RK-25-2011-10pr03.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-25-2011-10
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává přijetí daru pozemků zastavěných silnicemi II. třídy do vlastnictví Kraje Vysočina a darování pozemků zastavěných chodníky, veřejnou zelení a veřejným prostranstvím do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Kraj Vysočina nechal zaměřit geometrickými plány č. 1090-5888/2008, 1096-5125/2008 a 1097-5124/2008 část silnic II/152 a II/401 v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou.
Na základě těchto geometrických plánů se zjistilo, že pozemky dle materiálu RK-25-2011-10, př. 1 (výměra celkem 574 m2) jsou zastavěny tělesy silnic II/152 a II/401. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč vede tyto pozemky na listu vlastnictví č. 10001, kde je jako výhradní vlastník vedeno město Jaroměřice nad Rokytnou.
Na základě uvedených geometrických plánů se dále zjistilo, že pozemky dle materiálu
RK-25-2011-10, př. 2 (výměra celkem 680 m2) jsou zastavěny chodníky ve vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou, případně jsou využívány pro veřejnou zeleň a veřejné prostranství. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč vede tyto pozemky na listu vlastnictví č. 654, kde je jako výhradní vlastník pozemků veden Kraj Vysočina.
Návrh řešení OM navrhuje požádat město Jaroměřice nad Rokytnou o darování pozemků dle materiálu RK-25-2011-10, př.1 z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny tělesy silnic II. třídy.
OM dále navrhuje darovat pozemky dle materiálu RK-25-2011-10, př.2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou. Pozemky se nacházejí pod chodníky, veřejným prostranstvím a veřejnou zelení mimo tělesa silnic II. a III. třídy a jsou pro kraj nepotřebné.
Těmito majetkoprávními úkony bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb jimi zastavěných resp. užívaných.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zahájit jednání s městem Jaroměřice nad Rokytnou o vzájemném darování pozemků, zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu
RK-25-2011-10, př. 2 na úřední desce krajského úřadu, doporučit zastupitelstvu kraje přijmout dar pozemků dle materiálu RK-25-2011-10, př. 1 a doporučit zastupitelstvu kraje darovat pozemky dle materiálu RK-25-2011-10, př. 2.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků dle uvedených GP.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zahájit jednání s městem Jaroměřice nad Rokytnou o vzájemném darování pozemků dle materiálů RK-25-2011-10, př. 1 a RK-25-2011-10, př. 2;
* zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-25-2011-10, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-25-2011-10, př. 1 z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu RK-25-2011-10, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz