Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-08

RK-25-2011-08.doc  RK-25-2011-08pr01.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-25-2011-08
NázevNabytí pozemků v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí a v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší přijetí daru pozemků zastavěných silnicí III/40615 do vlastnictví kraje.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor majetkový (dále jen OM) nechal geometrickým plánem č. 304-118/2010 v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí a geometrickým plánem
č. 571-118/2010 v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín zaměřit část silnice III/40615, a to od křižovatky se silnicí I/23 po bezpečnostní přepad Hamerského rybníka.
Z GP č. 304-118/2010 v k. ú. Krahulčí u Telče mj. vyplývá, že silnice III/40615 se nachází i na části pozemků par. č. 721 a par. č. 722 v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč vede na LV č. 10001, kde je jako výhradní vlastník uvedena obec Krahulčí. Dle GP č. 304-118/2010 jsou části pozemků zastavěné silnicí sloučeny do nově odděleného pozemku par. č. 722/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 116 m2 v k. ú. Krahulčí v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí.
Z GP č. 571-118/2010 v k. ú. Mrákotín u Telče mj. vyplývá, že silnice III/40615 se nachází i na části pozemku par. č. 2592 a dále na částech pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2594, par. č. 2591, par. č. 2596/2 a par. č. 2037 v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč vede na LV č. 10001, kde je jako výhradní vlastník uvedena obec Mrákotín. Dle GP č. 571-118/2010 jsou části pozemků zastavěné silnicí sloučeny do nově oddělených pozemků par. č. 2589/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 477 m2 a par. č. 2589/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2 v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín.
Výkup pozemků v obou k. ú. od fyzických osob byl schválen usnesením č. 0484/06/2010/ZK ze dne 9. 11. 2010 a v současné době zaměstnanci KSÚSV předávají vlastníkům návrhy smluv.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav s oběma obcemi majetkoprávně vypořádat a to bezúplatně.
OM navrhuje zahájit jednání s obcí Krahulčí o darování dle GP č. 304-118/2010 nově odděleného pozemku par. č. 722/1 v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí a s obcí Mrákotín o darování dle GP č. 571-118/2010 nově oddělených pozemků par. č. 2589/4 a par. č. 2589/8 v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín do vlastnictví kraje.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zahájit s obcemi jednání o převodu pozemků do vlastnictví kraje formou daru a dále doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem výše uvedené pozemky do vlastnictví kraje. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
StanoviskaKSÚS Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví kraje.
KrÚ Kraje Vysočina, ODSH souhlasí s nabytím pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit jednání:
* s obcí Krahulčí o darování částí pozemků par. č. 721 a par. č. 722 dle GP
č. 304-118/2010 nově označených jako pozemek par. č. 722/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 116 m2 v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí z vlastnictví obce Krahulčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
* s obcí Mrákotín o darování části pozemku par. č. 2592 a dále částí pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2594, par. č. 2591, par. č. 2596/2 a par. č. 2037 dle GP č. 571-118/2010 nově označených jako pozemky par. č. 2589/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 477 m2 a par. č. 2589/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2 v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín z vlastnictví obce Mrákotín do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem:
* dle GP č. 304-118/2010 nově oddělený pozemek par. č. 722/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 116 m2 v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí z vlastnictví obce Krahulčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
* dle GP č. 571-118/2010 nově oddělené pozemky par. č. 2589/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 477 m2 a par. č. 2589/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2 v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín z vlastnictví obce Mrákotín do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz