Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-07

RK-25-2011-07.doc  RK-25-2011-07pr01.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-25-2011-07
NázevNabytí pozemku v k. ú. Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem stavby - akce II/348 Herálec . Jedná se o částečnou rekonstrukci stávající komunikace v délce cca 296 m, která se nachází v extravilánu mezi obcemi Herálec a Úsobí a zbudování nového mostního objektu. Stavební provedení a technický stav komunikace je nevyhovující. Toto se projevuje především nevyhovujícím stavem současného kamenného mostu, který je na hranici životnosti v nevyhovujícím technickém stavu, dále špatným šířkovým uspořádáním, špatným směrovým řešením za mostem. Výše uvedená stavba bude financována z prostředků Kraje Vysočina. Byla zahájena předběžná jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění majetkoprávního vypořádání pro následnou realizaci stavby uzavřít darovací smlouvu s obcí Herálec na nemovitost, tj. pozemek par. č. 604/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 454 m2 v k.ú. Herálec a pozemek nabýt do vlastnictví kraje. Malá část tohoto pozemku je stavbou dotčena a kraj ji potřebuje získat do svého vlastnictví. OM navrhuje po dohodě s obcí nabytí celého pozemku. Jeden z vlastníků stavbou dotčených pozemků se totiž nestaví kladně k výkupu svého pozemku a pozemek získaný od obce Herálec by byl použit pro směnu v rozsahu výměry záboru.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 604/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 454 m2 v k.ú. Herálec z vlastnictví obce Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz