Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-70

RK-28-2010-70.doc  RK-28-2010-70pr01.xls  RK-28-2010-70pr02.xls  RK-28-2010-70pr03.xls  RK-28-2010-70pr04.xls
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-28-2010-70
NázevFOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách
Zpracoval J. Bína, O.Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením zastupitelstva kraje č. 0223/03/2010/ZK dne 11. 5. 2010 byla schválena výzva grantového programu Investujme v sociálních službách na podporu realizace investičních akcí určeného pro nestátní neziskové organizace poskytujících sociální služby. Celkový objem finančních prostředků tohoto grantového programu je 2 500 000 Kč.
Uzávěrka programu byla 30. 6. 2010. V tomto termínu bylo doručeno celkem 22 žádostí. Vyhodnocením grantového programu se zabýval řídící výbor jmenovaný zastupitelstvem kraje. Jednání řídícího výboru proběhlo dne 23. 8. 2010, kdy byly vyhodnoceny jednotlivé projekty a návrhy řídícího výboru byly následně zpracovány. Z důvodu administrativního nesouladu bylo vyřazeno 8 žádostí, k podpořeno bylo navrženo 14 žádostí v celkovém objemu 2 023 658 Kč. Materiály z jednání řídícího výboru jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí. Z doporučení řídícího výboru byl zpracován návrh na poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.
V grantovém programu Investujme v sociálních službách zůstanou nečerpané prostředky. Z celkové alokace 2 500 000 Kč dochází k čerpání ve výši 2 023 658 Kč. Opakovaným nedostatkem v případě vyřazených žádostí o podporu z výše uvedeného grantového programu bylo nedoložení např. dokladu o přidělení IČO nebo kopie rozhodnutí o registraci sociálních služeb. Jedná se o dokumenty, o nichž je v případě žádajících organizací garantovi grantového programu známo, že je tyto organizace mají. Jedná se o stabilní služby na území kraje a dotace na investice by byla prospěšná pro jejich další rozvoj.
Z tohoto důvodu OSV a řídící výbor grantového programu navrhují radě kraje v diskuzi zvážit možnost opakované výzvy grantového programu.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách žadatelům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70,př. 1., rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70,př. 2, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70, př. 3, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70,př. 4.
OSV na základě skutečností výše uvedených navrhuje radě kraje zvážit možnost opakované výzvy grantového programu Investujme v sociálních službách .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70, př. 1;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70, př. 3;
* rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70, př. 4.
* vyhlásit druhou výzvu k podávání žádostí o dotace z grantového programu Investujme v sociálních službách s tím, že bude obsahovat stejné podmínky jako předcházející výzva, budou změněny termíny pro podání žádostí a z možnosti financování budou vyloučení žadatelé, kterým bude schválena dotace na základě předcházející výzvy.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz