Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-68

RK-28-2010-68.doc  RK-28-2010-68pr01.doc  RK-28-2010-68pr02.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-28-2010-68
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost na dofinancování činnosti Občanské sdružení Heřmánek - zřízení Domu na půl cesty Jihlava
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí v loňském roce aktualizoval strategický dokument kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2010 - 2011. V rámci aktualizace pracovalo celkem devět pracovních skupin. Pracovní skupina poskytovatelů služeb zaměřených na cílovou skupinu rodiny s dětmi a mládež a Pracovní skupina poskytovatelů služeb pro národnostní a etnické menšiny, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené domácím násilím, stanovily jako jedno z opatření rozšíření kapacit sociální služby domy na půl cesty. Tato služba je v kraji v současné době poskytována jedním registrovaným poskytovatelem, v Havlíčkově Brodě se jedná o Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. V současné době v krajském městě Jihlavě vzniká další poskytovatel této služby, a to Občanské sdružení Heřmánek, statutární zástupce Ing. Jaromír Volný. Občanské sdružení má dlouhodobě pronajatou budovu na adrese Hálkova 39 v Jihlavě - Heleníně. Tento objekt je nutno rekonstruovat do podoby, ve které by mohla být poskytována sociální služba. Na tuto rekonstrukci se o. s. Heřmánek snaží získat finanční prostředky z fondů EU. V současné době proto zpracovává žádost dle výzvy IOP v oblasti intervence 3. 1 fondů EU. Žádost se bude týkat prostředků na rekonstrukci a vybavení objektu. Pokud projekt uspěje, předpokládaný termín rekonstrukce je na přelomu 2010 - 2011 a termín zahájení provozu v první polovině 2011. Do doby rekonstrukce a zahájení provozu je nutno objekt strážit, udržovat a připravovat k rekonstrukci. V současné době tak vznikají provozní náklady (elektřina, voda, plyn) a další náklady, spojené především se zřízením domu na půl cesty a náklady na zpracování žádosti dle výzvy IOP. Po rekonstrukci objektu vznikne minimálně 13 pokojů pro uživatele.
Občanské sdružení Heřmánek připravuje rekonstrukci budovy ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava, které poskytlo budovu, s občanským sdružením uzavřelo Smlouvu o budoucí smlouvě kupní budovy, ve které bude služba poskytována (koupě budovy se bude realizovat po obdržení dotací z IOP). Statutární město Jihlava dále tento projekt zařadilo do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Občanské sdružení dále žádalo město o poskytnutí finanční dotace pro rok 2010, město poskytlo tyto finanční prostředky ve výši 2/3 požadované výše. Občanské sdružení Heřmánek proto kraj Vysočina žádá o dofinancování zbylé výše těchto nákladů v celkové výši 8 000,- Kč, a to 5 000,- Kč na provozní náklady (elektřina, plyn, voda) a 3 000,- Kč na pokrytí dalších nákladů (poplatky za telefon, pohonné hmoty, cestovné, kancelářské potřeby) v roce 2010. Bližší údaje jsou uvedeny v materiálu RK-28-2010-68, př. 1.
Návrh řešení Doporučujeme poskytnutí dotace Občanskému sdružení Heřmánek, IČ: 67339034, se sídlem Ondry Foltýna 267, 733 01, Karviná - Staré Město, korespondenční adresa: Hluboká 93, 586 01, Jihlava, z rozpočtu kraje Vysočina na dofinancování činnosti v celkové výši 8 000,- Kč. Na krytí dotace navrhujeme použít prostředky z kapitoly Sociální věci, kde je k dispozici ještě část finančních prostředků rozpočtovaných na financování prorodinné politiky. V příloze 2 tohoto materiálu je uvedena smlouva o poskytnutí dotace.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, Občanskému sdružení Heřmánek, IČ: 67339034, se sídlem Ondry Foltýna 267, 733 01, Karviná - Staré Město, korespondenční adresa: Hluboká 93, 586 01, Jihlava na dofinancování činnosti, ve výši 8 000,- Kč dle materiálu RK-28-2010-68, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 8 000,- Kč při současném snížení § 4339 Ostatní péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00511) o částku 8 000,- Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz