Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-58

RK-28-2010-58.doc  RK-28-2010-58pr01.doc  RK-28-2010-58pr02.xls
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-28-2010-58
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
Zpracoval O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. 6. 2006 usnesením č. 0294/04/2006/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období
2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06 (dále jen Zásady ). Tyto Zásady byly notifikovány Evropskou komisí a připomínky byly zapracovány do Dodatku č. 1, který zastupitelstvo kraje schválilo dne 13. 2. 2007 usnesením č. 0053/01/2007/ZK, upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 18. 12. 2007 usnesením č. 0505/07/2007/ZK s účinností dnem 1. 1. 2008 a upraveny Dodatkem č. 3, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 23. 3. 2010 usnesením č. 0118/02/2010/ZK s účinností dnem 23. 3. 2010. Žádosti byly posouzeny podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3.
Seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad, ve znění Dodatku
č. 1, 2 a 3, (dále jen dotace ) je uveden v materiálu RK-28-2010-58, př. 1 a v materiálu
RK-28-2010-58, př. 2. Materiál RK-28-2010-58, př. 1 z důvodu ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňujeme.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny a jsou předkládány odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, k rozhodnutí Radě kraje Vysočina podle materiálu RK-28-2010-58, př. 1 a Rada kraje Vysočina doporučuje materiál
RK-28-2010-58, př. 2 k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.
Žadatelé budou odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyrozuměni o vyřízení žádostí Oznámením o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 byla v kapitole Zemědělství na poskytování příspěvků na hospodaření v lesích schválena částka 22 500 tis. Kč. Usnesením orgánů kraje byla do dnešního dne schválena částka 17 593 tis. Kč, zbývá tedy k rozdělení 4 907 tis. Kč.
Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu RK-28-2010-58, př. 1 ve výši
1 016 tis. Kč a dle materiálu RK-28-2010-58, př. 2 ve výši 3 890 tis. Kč, tím bude schválený rozpočet vyčerpán.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, dle materiálu RK-28-2010-58, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, dle materiálu
RK-28-2010-58, př. 2.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 2010- 9- 21
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz