Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-42

RK-28-2010-42.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-28-2010-42
NázevNávrh na zapojení vráceného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje
Zpracoval D. Buřičová, J. Kopecká
Předkládá L. Kettner, A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozpočtové opatření v souvislosti se zapojením nároku na odpočet daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje.
Kraj se stal v souvislosti s dopadem novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinné od 1. 1. 2009 plátcem DPH. Vzhledem k tomu byla provedena série technickoorganizačních opatření k zajištění daňové optimalizace, na základě kterých může kraj Vysočina uplatňovat nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty. Největší podíl na vráceném nadměrném odpočtu daně má kapitola Zdravotnictví z realizovaných staveb, dále se na odpočtu daně podílí kapitola Krajský úřad a kapitola Informatika.
Návrh řešení Vzhledem ke skutečnosti, že uplatněné nároky na odpočet daně z přidané hodnoty jsou poměrně vysoké (za období leden až červenec 2010 ve výši 54 172 tis. Kč) navrhujeme zapojit vrácený odpočet daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje, a to navýšením kapitoly Zdravotnictví (prostředky určené pro nemocnice) o částku 53 772 tis. Kč, navýšením kapitoly Informatika o částku 70 tis. Kč na posílení výdajů za telefónii a navýšením kapitoly Krajský úřad o částku 330 tis. Kč na pokrytí výdajů za služby, případně na nákup investic.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace (DPH) o částku 54 172 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice o částku
53 772 tis. Kč, kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy o částku 70 tis. Kč a kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 330 tis. Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor informatiky, oddělení hospodářské správy
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz