Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-41

RK-28-2010-41.doc  RK-28-2010-41pr01.doc  RK-28-2010-41pr02.doc  RK-28-2010-41pr03.doc  RK-28-2010-41pr04.doc  RK-28-2010-41pr05.doc  RK-28-2010-41pr06.doc  RK-28-2010-41pr07.doc  RK-28-2010-41pr08.doc  RK-28-2010-41pr09.xls  RK-28-2010-41pr10.xls  RK-28-2010-41pr1upr1.doc  RK-28-2010-41pr9upr1.xls
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-28-2010-41
NázevNávrh na úpravu zřizovacích listin zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
Zpracoval D. Buřičová, L. Hradecká
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší následující problematiku:
1. úpravu majetkových vztahů u investičního a neinvestičního majetku, který byl v průběhu rekonstrukcí krajem nakoupen a může být předán nemocnicím do užívání (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace). Majetek je rozdělen podle následujícího klíče:
- dlouhodobý hmotný majetek - ocenění položky převyšuje částku 40 000 Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek - ocenění jedné položky 3 000 Kč - 40 000 Kč
- ostatní hmotný majetek - ocenění položky nižší než Kč 3 000 Kč.
2. zástup statutárního orgánu v případě jeho nepřítomnosti
3. vymezení druhu a rozsahu poskytované zdravotní péče podle aktuálního stavu registrací nestátního zdravotnického zařízení.
Bod č. 2 byl řešen s oddělením právním a krajského živnostenského úřadu.
Návrh řešení 1. Řešením problematiky užívání dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního hmotného majetku spolufinancovaného z ROP JV je jeho předání z majetkových účtů kraje do hospodaření nemocnic. Toto právo rozhodovat je vyhrazeno Zastupitelstvu kraje Vysočina, změnu je nutné provést úpravou zřizovacích listin.
Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit předložené znění dodatků zřizovacích listin nemocnic s vymezením majetku takto:
* Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci se předává k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek o celkové pořizovací ceně 36 397 534 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek o celkové pořizovací ceně 5 451 971 Kč a ostatní hmotný majetek o celkové pořizovací ceně 1 730 424 Kč. Položkový přehled předávaného majetku včetně pořizovacích cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.;
* Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, se předává k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek o celkové pořizovací ceně 42 270 065,30 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek o celkové pořizovací ceně 13 524 892,40 a ostatní hmotný majetek o celkové pořizovací ceně 1 082 311,70 Kč. Položkový přehled majetku je uveden v příloze
RK-28-2010-41, př. 10.
Současně tento dodatek řeší přeúčtování majetku předaného k hospodaření Dodatkem ke zřizovací listině č. 13. Jde o dodatečný přesun mezi dlouhodobým hmotným majetkem a drobným dlouhodobým hmotným majetkem celkem o 723 662,80 Kč, kdy položky křeslo ocelové , dvojkřeslo ocelové a odkládací plocha ocel, nerez byly v soupisu zařazeny mezi majetek dlouhodobý hmotný jako soubor majetku - vzhledem k výši jednotkové ceny budou tyto položky přeúčtováním zařazeny do majetku drobného dlouhodobého hmotného. Položkový rozpis a celková hodnota předaného majetku se tímto postupem nezmění.

2. V souladu s § 27 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje zřizovací listina také označení statutárního orgánu a způsob, jakým vystupuje jménem organizace. Jednání statutárního orgánu je jednáním organizace. V případě nepřítomnosti statutárního orgánu je třeba určit osobu, která bude za právnickou osobu jednat.

3. Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 2. 2. 2010 schválilo v souvislosti s pověřením nemocnic k poskytování služeb veřejného zájmu změnu zřizovacích listin (došlo k vymezení hlavní a doplňkové činnosti ve vazbě na registrace nestátního zdravotnického zařízení a živnostenská oprávnění). Od té doby proběhly ve spolupráci s nemocnicemi podrobné revize ve vymezení předmětu druhu a rozsahu zdravotní péče a byla vydána nová rozhodnutí v této záležitosti a to úplným výčtem všech činností.
Vzhledem k obsáhlosti vymezení předmětu druhu a rozsahu poskytované zdravotní péče dané rozhodnutím nestátního zdravotnického zařízení obsahují návrhy předkládaných dodatků ke zřizovacím listinám nemocnic taktéž kompletní výčet činností, které dosavadní stav nahradí.

Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám dle příloh RK-28-2010-41, př. 1 - 10.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
- Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálů RK-28-2010-41, př. 1 a RK-28-2010-41, př. 9;
- Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2010-41, př. 2;
- Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2010-41, př. 3;
- Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-28-20109-41, př. 5;
- Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálů RK-28-2010-41, př. 4 a RK-28-2010-41, př. 10;
- Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2010-41, př. 6;
- Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2010-41, př. 8;
- Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2010-41, př. 7.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení
Termín do 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz