Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-39

RK-28-2010-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-28-2010-39
NázevŽádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o souhlas s podáním žádosti o dotaci s následnou realizací - projekt Revitalizace parku v Novém Městě na Moravě
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, řeší ve spolupráci s odborníky obnovu parku v areálu nemocnice.
Společnost I. Dunduchová na základě veřejné zakázky připravila pro nemocnici realizační dokumentaci, která obsahuje úplnou inventuru stávajícího porostu včetně popisu jejich stavu a návrhu na případnou obnovu či náhradu. Předpokládaná cena za realizaci, tj. dodávka rostlin, obnova porostu a zahradnických prací byla vyčíslena firmou na cca 6 mil. Kč. Kromě těchto nákladů vzniknou v případě realizace další náklady na vykonání autorského a technického dozoru, poplatky a pod.
Návrh řešení Nemocnice požádala zřizovatele o možnost předložení žádosti o dotaci z Operačního programu ŽP v rámci prioritní osy 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny.
Mezi vhodné/ podporovatelné aktivity, mimo jiné, náleží:
opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže)
k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině.
O dotaci mohou zažádat mimo jiné příspěvkové organizace v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Výše dotace pro tuto oblast podpory je maximálně do 75 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Předpokládaný termín pro podání žádosti je říjen - listopad, následná případná realizace na období od roku 2011 až do roku 2013.
Povinnou spoluúčast na projektu bude nemocnice financovat z vlastních zdrojů v rámci schválených finančních plánů pro dané období.
Protože nemocnice v současné době užívá pozemky na základě nájemní smlouvy, je důležité, aby vlastník - kraj Vysočina vyjádřil souhlas jak s realizací opatření na pronajímaném pozemku (položkový rozpočet projektu je uveden v materiálu RK-28-2010-39, př. 1, v listinné formě je celý projekt k dispozici na odboru zdravotnictví), tak se zajištěním udržitelnosti projektu - 10 let od ukončení akce.
StanoviskaOdbor majetkový nemá námitek k předloženému materiálu.
Odbor životního prostředí zapracoval připomínky do předloženého materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace v oblasti revitalizace parku dle materiálu RK-28-2010-39, př. 1 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
souhlasí
* s realizací opatření dle materiálu RK-28-2010-39, př. 1 na majetku ve vlastnictví kraje;
* se zajištěním udržitelnosti po dobu 10 let od ukončení akce.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, majetkový odbor, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor životního prostředí
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz