Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-30

RK-28-2010-30.doc  RK-28-2010-30pr02.pdf  RK-28-2010-30pr03.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-28-2010-30
NázevProjekt Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+
Zpracoval G. Grycová, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení projektové žádosti projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ), kde kraj Vysočina bude partnerem projektu.
Usnesením č. 1027/21/2010/RK Rada kraje Vysočina schválila účast kraje Vysočina jako partnera v projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ připravovaného
v OP AT-CZ a uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina spolupracovat na přípravě projektové žádosti o poskytnutí podpory projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ v OP AT-CZ (Rada kraje schvaluje účast kraje Vysočina jako partnera v projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ připravovaného v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina spolupracovat na přípravě projektové žádosti o poskytnutí podpory projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina zpracoval ve spolupráci s projektovými partnery (Jihomoravský kraj - vedoucí partner, Úřad zemské vlády Dolního Rakouska, město Vídeň, Weinviertel Management, Projektový spolek Waldviertel - partneři) projektovou žádost, viz materiál RK-28-2010-30, př.1. Při přípravě projektu se projektoví partneři shodli na změně názvu projektu z pracovního názvu Partnerství PRO 2013+ na Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+.
Jednou z povinných příloh žádosti o podporu je Čestné prohlášení projektového partnera (RK-28-2010-30,př.2), které se skládá ze dvou částí. První, která končí odstavcem V případě, že zdrojem části.....doplatil vzniklý rozdíl, obsahuje závazek spolufinancování projektu, může být splněna pouze usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina. Část druhá je předkládána Radě kraje Vysočina, která v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje rozhodování o ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) doporučuje Radě kraje Vysočina:
- schválit projektovou žádost dle materiálu RK-28-2010-30, př.1.,
- prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-30, př. 2., část druhá)
- doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-30, př.2., část první)
- doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 viz materiál RK-28-2010-30, př. 3.
Materiály RK-28-2010-30, př. 2. a RK-28-2010-30, př. 3. budou tvořit součást projektové žádosti.
StanoviskaOdbor ekonomický: Finanční podíl kraje v uvedeném projektu bude 10% z celkových způsobilých výdajů (334 915 Kč). Pokud ve Fondu strategických rezerv nebudou dostatečné zdroje na financování projektu, bude muset kraj využít cizích zdrojů.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
změnu názvu projektu uvedeného v usnesení č. 1027/21/2010/RK na Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ ;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-30, př. 2, část druhá;
schvaluje
znění projektové žádosti projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ dle materiálu RK-28-2010-30, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit projektovou žádost do Operačního programu Cĺ 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 13.670 €; tj. 334 915 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,50 Kč);
* rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-28-2010-30, př. 3;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 3 349 150 Kč (1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje Partnerství PRO 2013+ určený na spolufinancování projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ ; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
* prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-30, př. 2 v části první.
Odpovědnost ORR
Termín 5. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz