Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-23

RK-28-2010-23.doc  RK-28-2010-23pr01.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-28-2010-23
NázevProjekt Snižování energetické náročnosti - změna termínu podání projektu
Zpracoval I. Fryšová, E. Jozífek, G. Grycová
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení změn v připravovaném projektu Snižování energetické náročnosti v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ ).
Usnesením č. 0147/02/2010/ZK Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Snižování energetické náročnosti v rámci OP AT-CZ (Zastupitelstvo kraje schvaluje účast kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Snižování energetické náročnosti v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 24.000 €, tj. 624 000,- Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 26 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či jiných zdrojů ve výši max. 624 000,- Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Snižování energetické náročnosti . Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-02-2010-77, př. 1).
Vzhledem k tomu, že podmínkou předložení tohoto projektu bylo schválení kritérií pro předkládání energetických projektů Monitorovacím výborem Operačního progamu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen
OP AT-CZ), nebylo možné podat projekt v původním termínu 23. 3. 2010. Projekt byl z tohoto důvodu odložen a naplánován k předložení 5. 10. 2010. Začátek realizace projektu je proto naplánován na 1. 1. 2011 s délkou trvání 2 roky.
Jako příloha projektu je opětovně předložen formulář Čestné prohlášení vedoucího partnera projektu, který byl v mezidobí aktualizován Národním orgánem OP AT-CZ. Tato příloha
(RK-28-2010-23,př.1) se skládá ze dvou částí. První, která končí odstavcem V případě, že zdrojem části.....doplatil vzniklý rozdíl, obsahuje závazek spolufinancování projektu, může být splněna pouze usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina. Část druhá je předkládána Radě kraje Vysočina, která v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje rozhodování o ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje.
Při přípravě projektu byl snížen původně plánovaný rozpočet části za kraj Vysočina, proto z původně plánovaného spolufinancování krajem Vysočina 24 000 Euro je spolufinancování sníženo na 23 000 Euro (tj. 563 500, kurz 1 EUR = 24,50 Kč) viz RK-28-2010-23, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) a Odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen OM ) doporučují Radě kraje Vysočina:
- prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-23, př. 1, část druhá
- doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu
RK-28-2010-23, př.1., část první

Materiál RK-28-2010-23, př. 1 bude tvořit součást projektové žádosti.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu ve výši 624 000 Kč. Pokud ve Fondu strategických rezerv nebude dostatek finančních prostředků na předfinancování projektu, bude muset kraj využít cizích zdrojů.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-23, př. 1, část druhá;
ukládá
odboru regionálního rozvoje a odboru majetkovému předložit projektovou žádost do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-23, př. 1, část první;
* změnit usnesení č. 0147/02/2010/ZK takto: slova ve výši 24 000 EUR (tj. 624 000,- Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 26 Kč) se ruší a nahrazují slovy 23 000 EUR (tj. 563 500,- Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24, 50 Kč);
* schválit navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 5 011 000 Kč na maximální výši 5 635 000 Kč (1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje Snižování energetické náročnosti určený na financování projektu; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost ORR
Termín 5. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz