Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-16

RK-28-2010-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-28-2010-16
NázevSmlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smluv ze strany PO kraje na užívání části nemovitosti ve vlastnictví kraje.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0376/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádaly organizace zřizované krajem Vysočina:
Střední škola obchodu a služeb Jihlava
- smlouva o úplatném umístnění celkem 2 ks nápojového automatu v budově školy. Provozovatel automatu Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 9, IČ 41189698. Smlouva navržena na dobu neurčitou s možností výpovědi s dvou měsíční výpovědní lhůtou, úplata za umístění 2 ks automatů 2 200 Kč á měsíc, bez DPH, elektrickou energii spojenou s provozem automatů hradí škola. Výše úplaty bude upravována v návaznosti na zvýšení ceny elektrické energie.
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
- pronájem nebytového prostoru buňky č. 30 o výměře 31,7 m2 v druhém poschodí budovy domova mládeže za účelem provozování autoškoly, nájemce Marek Svoboda, IČ 72110767. Nájemné za užívání nebytového prostoru navrženo ve výši 33 000 Kč/rok,
tj. 1 041 Kč/ m2/rok, s možností úpravy o roční míru inflace, plus úhrada služeb spojených s užíváním nebytového prostoru ve výši 9 000 Kč/rok. Nájemní smlouva navržena na dobu neurčitou s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
- nájem nebytového prostoru budovy č.p. 462, postavené na pozemku par. č. 443 v k.ú. a obci Třešť za účelem provozování muzejní činnosti, prezentování sbírkových fondů, uložení sbírek v depozitářích, pronajímatel město Třešť. Nájemné za užívání nebytového prostoru navrženo ve výši 1 Kč/rok, plus služby spojené s užíváním prostor. Nájemní smlouva na dobu neurčitou, s možností výpovědi s výpovědní lhůtou jeden rok. Muzeum nebytové prostory již ke své činnosti užívá dle materiálu projednaného v radě kraje dne 11. 3. 2003 a smlouvy uzavřené v roce 2004.
Návrh řešení Dle § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a dle čl. 3, bodu 2 Zásad , je radě kraje vyhrazeno udělovat souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-28-2010-16.
StanoviskaOŠMS, OKPM nemají námitek k uzavření smluv dle materiálu RK-28-2010-16.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-28-2010-16.
Odpovědnost ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz