Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-13

RK-28-2010-13.doc  RK-28-2010-13pr01.doc  RK-28-2010-13pr02.xls  RK-28-2010-13pr03.doc  RK-28-2010-13pr04.xls  RK-28-2010-13pr05.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-28-2010-13
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 Štěpánovice - Vacenovice
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou a Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou zastavěných silnicí II/360.
Kraj Vysočina dokončil stavbu II/360 Štěpánovice - Vacenovice na pozemcích v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou a Štěpánovice u Jaroměřic. Původně měla být rekonstrukce stávající silnice řešena v kategorii S 7,5. Bylo zjištěno, že tato oprava by neodpovídala současným dopravním intenzitám na této trase, proto byla zpracována nová projektová dokumentace, která mění původně navrženou kategorii silnice na kategorii S 9,5. Pozemky na původně plánovanou stavbu silnice v kategorii S 7,5 byly na základě přijatého usnesení zastupitelstva kraje 0569/09/2005/ZK ve znění dalších usnesení od jejich vlastníků vykoupeny a získány do vlastnictví kraje Vysočina. Pro novou kategorii silnice již pozemky potřebné k její realizaci nebyly z časových důvodů vykoupeny, pouze byla na základě usnesení 0226/04/2008/ZK zastupitelstva kraje s vlastníky těchto pozemků uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a s obcí Výčapy a městem Jaroměřice nad Rokytnou smlouva o budoucí darovací smlouvě. Stavba byla geometricky zaměřena, byla zjištěna podle platných oceňovacích předpisů cena nově zastavěných pozemků a je možné provést majetkoprávní vypořádání.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout uzavřít s vlastníky pozemků zastavěných silnicí II/360 kupní smlouvy dle materiálu RK-28-2010-13, př. 1 a př. 3 na výkup těchto pozemků a s obcí Výčapy a městem Jaroměřice nad Rokytnou darovací smlouvy dle materiálu RK-28-2010-13, př. 2 a př. 4 na darování těchto pozemků kraji Vysočina.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s osobami uvedenými v materiálu RK-28-2010-13, př. 1, př. 2, př. 3 a př. 4 kupní a darovací smlouvy na převod pozemků zastavěných silnicí za podmínek v přílohách uvedených
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* úplatně nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou nově zaměřené geometrickým plánem č. 1147-3-2010 zastavěné silnicí II/360 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv, v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-28-2010-13, př. 1;
* bezúplatně nabýt z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou nově zaměřené geometrickým plánem č. 1147-3-2010 zastavěné silnicí II/360 v rozsahu dle materiálu RK-28-2010-13, př. 2;
* úplatně nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy nově zaměřené geometrickým plánem č. 103-12/2010 zastavěné silnicí II/360 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv, v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-28-2010-13, př. 3;
* bezúplatně nabýt z vlastnictví obce Výčapy do vlastnictví Vysočina pozemky v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy nově zaměřené geometrickým plánem č. 103-12/2010 zastavěné silnicí II/360 v rozsahu dle materiálu RK-28-2010-13, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín září 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz