Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-11

RK-28-2010-11.doc  RK-28-2010-11pr01.xls  RK-28-2010-11pr02.xls  RK-28-2010-11pr03.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-28-2010-11
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přijetí daru pozemků zastavěných silnicí II/131 do vlastnictví kraje a o darování pozemků nacházejících se mimo těleso silnice do vlastnictví obce.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Jihlava nechala geometrickým plánem č. 203-31/2009 v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov zaměřit část silnice II/131, a to v zastavěné části obce.
Z výše uvedeného GP mj. vyplývá, že část této silnice se nachází na pozemcích ve vlastnictví obce Opatov. Výměra takto zastavěných pozemků činí 406 m2. A naopak část pozemků ve vlastnictví kraje se nachází mimo těleso silnice II/131 (pod chodníky a veřejným prostranstvím). Výměra těchto pozemků činí 1 281 m2.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav s obcí majetkoprávně vypořádat a to bezúplatně.
OM navrhuje zahájit jednání s obcí Opatov o darování pozemků dle materiálu
RK-28-2010-11, př. 1 do vlastnictví kraje a dále zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-28-2010-11, př. 2 na úřední desce krajského úřadu do vlastnictví obce. Darování pozemků do vlastnictví obce je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zahájit jednání o přijetí daru pozemků dle materiálu RK-28-2010-11, př. 1 do vlastnictví kraje, zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-28-2010-11, př. 2 a dále doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu RK-28-2010-11, př. 1 a převést darem pozemky dle materiálu RK-28-2010-11, př.2. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána, podklady pro majetkoprávní vypořádání předala KSÚSV.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-28-2010-11, př. 2 do vlastnictví obce Opatov;
* zahájit jednání s obcí Opatov o darování pozemků dle materiálu RK-28-2010-11, př. 1 z vlastnictví obce Opatov do vlastnictví kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky dle materiálu RK-28-2010-11, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Opatov;
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-28-2010-11, př. 1 z vlastnictví obce Opatov do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 14. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz