Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-10

RK-28-2010-10.doc  RK-28-2010-10pr01.xls  RK-28-2010-10pr02.xls
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-28-2010-10
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice .
Po dokončení stavby silnice II/405 Brtnice - Zašovice a jejím geometrickém zaměření vyšlo najevo, že v některých částech jsou stavbou silnice dotčeny nové pozemky, a to v rozsahu dle materiálu RK-28-2010-10, př. 1.
Pro stavbu silnice II/405 Brtnice - Zašovice kraj Vysočina získal pozemky uvedené v materiálu RK-28-2010-10, př. 2, které se nachází mimo těleso silnice II/405 a při realizaci vlastní stavby nebyly pro stavbu silnice použity. Tyto pozemky jsou pro kraj nepotřebné.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést dodatečné majetkoprávní vypořádání výše uvedených pozemků. Podle vyhotovených geometrických plánů je třeba získat dosud nevykoupené pozemky pod stavbou do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-28-2010-10, př. 1 a převést pozemky z vlastnictví Vysočiny v rozsahu dle materiálu
RK-28-2010-10, př. 2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje vykoupit pozemky podle materiálu RK-28-2010-10, př. 1, které jsou zastavěny tělesem silnice II/405 Brtnice - Zašovice do vlastnictví Vysočiny a převést nepotřebné pozemky z vlastnictví Vysočiny novým vlastníkům podle materiálu
RK-28-2010-10, př. 2. Pozemky, které budou převáděny do vlastnictví obcí a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (zřizovatel samostatné právnické osoby Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání a vlastník areálu Chaloupky) navrhuje OM převést darem. O pozemky není zájem ze strany jiných subjektů. Záměr kraje převést nemovitý majetek je třeba dle ust. §18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění zveřejnit po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.
Návrh usnesení předpokládá schválit zveřejnění záměru převést pozemky z vlastnictví Vysočiny podle materiálu RK-28-2010-10, př. 2. Dále návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout vykoupit pozemky do vlastnictví Vysočiny podle materiálu RK-28-2010-10, př. 1 a převést nepotřebné pozemky z vlastnictví Vysočiny podle materiálu RK-28-2010-10, př. 2.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství nemá proti převodu pozemků žádných námitek.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování a prodeje pozemků podle materiálu RK-28-2010-10, př. 2 na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv dle materiálu RK-28-2010-10, př. 1 do vlastnictví Vysočiny;
* převést pozemky z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví nabyvatelů v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-28-2010-10, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 9. 11. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz