Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-09

RK-28-2010-09.doc  RK-28-2010-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-28-2010-09
NázevVěcné břemeno pro přeložku telekomunikačních kabelů v k. ú. Týn u Třebíče
Zpracoval H. Brázdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na vynucenou přeložku telekomunikačních kabelů v k. ú. Týn u Třebíče.
Kraj Vysočina je investorem stavby Okružní křižovatka Táborská - Budíkovická - M. Majerové Třebíč . Tato stavba si vynutila přeložku telekomunikačních kabelů mimo jiné i do pozemku kraje Vysočina par. č. 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče a obec Třebíč, zapsaného v katastru nemovitostí pro uvedené k. ú. a obec na LV 1391.
Vlastníkem telekomunikačních kabelů je Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Vynucenou přeložkou těchto kabelů se jejich vlastnictví nemění.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je dle zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jednou z podmínek vydání stavebního povolení pro tuto stavbu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene užívání části pozemku 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč mezi vlastníkem pozemku krajem Vysočina, jako budoucím povinným z věcného břemene a současně stavebníkem vynucené překládky komunikačního zařízení a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav veřejné komunikační sítě za dohodnutou jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč. Vzhledem k tomu, že stavebník vynucené překládky komunikačního zařízení je dle zákona č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, povinen nést náklady spojené s vynucenou přeložkou, dohodli se účastníci smlouvy na započtení vzájemné pohledávky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníkem pozemku par. č. 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč, tj. krajem Vysočina jako budoucím povinným a současně stavebníkem vynucené přeložky a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s, jako budoucím oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav veřejné komunikační sítě.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor dopravy
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz