Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-08

RK-28-2010-08.doc  RK-28-2010-08pr01.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-28-2010-08
NázevUzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu- k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření smlouvy umožňující statutárnímu městu Jihlava zrealizovat stavbu chodníku a veřejného osvětlení zčásti i na pozemku kraje Vysočina.
Na odbor majetkový se obrátilo statutární město Jihlava se žádostí o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu chodníku a veřejného osvětlení na ul. Rantířovská v Jihlavě zčásti na pozemcích kraje Vysočina par. č. 1390/4 a par. č. 1390/25 v k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava. Smlouva bude sloužit jako jeden z podkladů pro vydání stavebního povolení na tuto stavbu.
Pozemky par. č. 1390/4 a par. č. 1390/25 v k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava jsou ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR čj. 3796/2001-9-KM. Zřizovací listinou byly dány do hospodaření příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa údržba silnic Vysočiny. Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava vede tyto pozemky na LV 127 pro k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava.
Návrh řešení OM navrhuje vyslovit souhlas se stavbou chodníku a veřejného osvětlení a uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu zakládající právo investora provést stavbu částečně i na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina. Po realizaci stavby dojde ke geometrickému zaměření chodníku, z něhož vyplyne rozsah budoucího majetkoprávního vypořádání.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou chodníku, rozhodnout uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava a rozhodnout zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1390/4 a par. č. 1390/25 zastavěných chodníkem do vlastnictví investora.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Jihlava souhlasí se stavbou Ulice Rantířovská - chodník a VO, Jihlava a vyjádřením ze dne 9. 8. 2010 stanovila podmínky, za kterých může být stavba realizována, ve vyjádření navrhuje budoucí majetkoprávní vypořádání zastavěných pozemků.
ODSH souhlasí s budoucím darováním části pozemků par. č. 1390/4 a par. č. 1390/25 zastavěných chodníkem v k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou Ul. Rantířovská - chodník a VO, Jihlava , kterou budou zčásti dotčeny pozemky par. č. 1390/4 a par. č. 1390/25 v k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava;
rozhoduje
* uzavřít mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava smlouvu zakládající statutárnímu městu Jihlava právo provést stavbu, kterou budou zčásti dotčeny pozemky par. č. 1390/4 a par. č. 1390/25 v k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava;
* zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemků par. č. 1390/4 a par. č. 1390/25 v k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava zastavěných stavbou Ul. Rantířovská - chodník a VO, Jihlava , jejímž investor je statutární město Jihlava do vlastnictví statutárního města Jihlava.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín. 30. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz