Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-65

RK-15-2010-65.doc  RK-15-2010-65pr1.pdf
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-15-2010-65
NázevZveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší záměr kraje prodat pozemky v k.ú. Hruškové Dvory nabyté od statutárního města Jihlava pro realizaci projektu Vědeckotechnologický park 2.
Kraj Vysočina získal do svého vlastnictví v souladu s usnesením 0374/05/20009/ZK pozemky par. č. 399/10 - orná půda o výměře 20 405 m2 a par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava pro realizaci projektu Vědeckotechnologický park 2. Následně byl z pozemku par. č. 214/22 geometrickým plánem č. 567-44/2010 oddělen nově vzniklý pozemek par. č. 214/46 - orná půda o výměře 8 207 m2. V souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina, schválenými usnesením 0143/02/2010/ZK se připravuje prodej výše uvedených pozemků do vlastnictví potenciálních kupců. Základní podmínkou pro převod nemovitých věcí z vlastnictví kraje Vysočina je dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zveřejnění záměru prodeje po zákonem stanovenou dobu na úřední desce krajského úřadu.
Návrh řešení OM navrhuje zveřejnění záměru prodeje pozemků par. č. 399/10 - orná půda o výměře 20 405 m2 a pozemku par. č. 214/46 - orná půda o výměře 8 207 m2 odděleného GP č. 567-44/2010 z pozemku par. č. 214/22 v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina, bez něhož nemůže platně dojít k uzavření kupní či budoucí kupní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje výše uvedených pozemků z vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina souhlasí s navrženým usnesením, neboť k dotčeným pozemkům přijalo dne 23. 3. 2010 Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesení č. 0143/02/2010/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina dle materiálů ZK-02-2010-73, př. 1, ZK-02-2010-73, př. 2 a ZK-02-2010-73, př. 3). Účelem těchto Zásad je motivovat podnikatelský sektor k výstavbě zařízení podporující vědu, výzkum, transfer technologií a inovací v kraji Vysočina formou investiční pobídky kraje Vysočina. Pozemek je rozdělen na tři části s tím, že k prodeji jsou dle zásad nabízeny dvě části tohoto pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje pozemku par. č. 399/10 - orná půda o výměře 20 405 m2 a pozemku par. č. 214/46 - orná půda o výměře 8 207 m2 odděleného GP č. 567-44/2010 z pozemku par. č. 214/22 v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 5.2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz