Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-42

RK-15-2010-42.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-15-2010-42
NázevNávrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
Zpracoval P. Budková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace od poskytovatele dotace, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, za účelem zajištění průběžného financování projektu Technické pomoci s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina , reg. č. CZ.1.07/5.1.00/04.0040, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).

V rámci projektu jsou zabezpečovány činnosti spojené s řízením, kontrolou, monitorováním a hodnocením globálních grantů (dále jen GG ) a grantových projektů OP VK v kraji Vysočina. V rámci tohoto projektu vznikají výdaje související s osobními náklady na zaměstnance, kteří zajišťují administraci GG, výdaje na externí hodnotitele a výdaje související s pořízením zařízení potřebného k zajištění realizace GG. Způsobilé výdaje na projekt jsou hrazeny ve 100% výši z prostředků poskytovatele dotace, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v poměru 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu.

Usnesením č. 0628/16/2008/RK ( Rada kraje schvaluje text Žádosti projektu Technické pomoci z OP VK v rámci oblasti podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu dle materiálu RK-16-2008-13, př. 1; text Žádosti projektu Technické pomoci z OP VK v rámci oblasti podpory 5.2 Informovanost a publicita programu dle materiálu RK-16-2008-13, př. 2; text Žádosti projektu Technické pomoci z OP VK v rámci oblasti podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program dle materiálu RK-16-2008-13, př. 3; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Žádosti projektů Technické pomoci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. ) schválila Rada kraje Vysočina Žádost projektu Technické pomoci z OP VK a uložila ORR předložit Žádost projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina poskytovateli dotace, tj. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla odeslána poskytovateli dotace monitorovací zpráva včetně žádosti o platbu za monitorované období 16. 4. 2009 -15. 10. 2009, ve které byly vyúčtovány finanční prostředky ve výši 1 537 687,01 Kč. Dne 13. 4. 2010 byla na zvláštní bankovní účet projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina , č. ú. 4200150810/6800, připsaná účelová dotace ve výši 1 537 687,01 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina , reg. č. CZ.1.07/5.1.00/04.0040, č. ú. 4200150810/6800, o přijaté finanční prostředky od poskytovatele dotace ve výši 1 537 687,01 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 537 687,01 Kč, která byla připsána na zvláštní účet projektu technické pomoci TP 5.1 OP VK.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.1 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 537 687,01 Kč, určenou na financování způsobilých výdajů projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina .
Odpovědnost ORR, EO
Termín 31. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz