Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-27

RK-15-2010-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-15-2010-27
NázevZrušení usnesení rady kraje
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina na jednání dne 9. 2. 2010 rozhodla usnesením č. 0191/05/2010/RK poskytnout dotaci Folklornímu sdružení České republiky, Senovážné nám. 24, Praha 1, IČ: 00541206, ve výši 20 000 Kč na pořádání XII. Národního krojového plesu Folklorního sdružení ČR, který se uskutečnil 13. února 2010 v Praze. Na základě tohoto usnesení byla hejtmanem kraje Vysočina podepsána smlouva o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč na výše uvedenou akci. Smlouva byla dne 15. února 2010 zaslána k podpisu panu Zdeňku Pšenicovi, předsedovi Folklorního sdružení ČR a dne 19. 2. 2010 ze strany Folklorního sdružení ČR také přebrána. Termín pro poskytnutí dotace byl ve smlouvě stanoven do 31. 3. 2010, stejně tak i termín pro splnění výše uvedeného usnesení. Vzhledem k tomu, že do 31. 3. 2010 nebyla podepsaná smlouva ze strany Folklorního sdružení ČR doručena zpět kraji Vysočina jakožto poskytovateli dotace, návrh smlouvy o poskytnutí dotace tak uplynutím přiměřené doby zanikl a kraj Vysočina tak není tímto návrhem smlouvy vázán. O této skutečnosti byl příjemce dotace písemně vyrozuměn.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného navrhujeme radě kraje zrušit usnesení č. 0191/05/2010/RK ze dne 9. 2. 2010, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace Folklornímu sdružení České republiky, Senovážné nám. 24, Praha 1, IČ: 00541206 ve výši 20 000 Kč na pořádání XII. Národního krojového plesu Folklorního sdružení ČR.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení materiálu.
Odbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
ruší
usnesení č. 0191/05/2010/RK ze dne 9. 2. 2010.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz