Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-16

RK-15-2010-16.doc  RK-15-2010-16pr1.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-15-2010-16
NázevUzavření smluv v rámci přípravy stavby Obec Budkov - úprava veřejného prostranství
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smluv na část pozemku zahrnutého do trvalého záboru předmětné stavby.
Obec Budkov je investorem akce Obec Budkov - úprava veřejného prostranství . Tato akce je částečně hrazena z programu obnovy venkova. Podmínkou pro potřeby územního a stavebního řízení je vlastnictví pozemků pod plánovanou stavbou, nebo doložení nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce na dotčenou část pozemků. Protože bude dotčen i pozemek ve vlastnictví kraje Vysočina, požádala obec o uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let.
Pozemek par. č. 2117/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 27 844 m2 v k. ú. a obci Budkov, na kterém bude mj. provedena popsaná akce spočívající v osazení obrubníků a následném ozelenění prostor mezi obrubníky a zástavbou, je ve výhradním vlastnictví kraje Vysočina. K hospodaření má tento pozemek předána Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 199 pro uvedené k. ú. a obec. Akcí bude dotčena část pozemku o výměře 800 m2.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje uzavřít s obcí Budkov smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 2117/1 o výměře 800 m2 a současně smluvu zakládající obci právo provést stavbu.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného stavu geometrickým plánem a k případnému majetkoprávnímu vypořádání pozemků zastavěných zmíněnou akcí.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít uvedené smlouvy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s akcí Obec Budkov - úprava veřejného prostranství a s následným převodem části silničních pozemků do vlastnictví obce Budkov.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou Obec Budkov - úprava veřejného prostranství
rozhoduje
uzavřít s obcí Budkov smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 2117/1 o výměře 800 m2 v k. ú. a obci Budkov pro akci Obec Budkov - úprava veřejného prostranství a smlouvu zakládající obci Budkov právo provést stavbu Obec Budkov - úprava veřejného prostranství na části pozemku par. č. 2117/1 v k. ú. a obci Budkov, který je ve vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz