Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-05

RK-15-2010-05.doc  RK-15-2010-05pr1.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-15-2010-05
NázevUzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k. ú. Týn u Třebíče, obec Třebíč
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření nepojmenovaných smluv mezi krajem Vysočina a městem Třebíč, z níž bude oběma subjektům jako investorům vyplývat právo provést stavbu i na pozemcích druhého účastníka.
Usnesením 0660/13/2010/RK doporučila rada kraje zastupitelstvu kraje uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Třebíč smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci III/35116, III/36061 - Budíkovická - okružní křižovatka . Předmětem této stavby je rekonstrukce křižovatky silnic III/35116, III/36061 a místní komunikace (ul. Marie Majerové) na okružní křižovatku a dále demolice, úpravy točny, úprava vjezdu k tenisové hale, úpravy chodníků, kanalizace, vodovodů, rekonstrukce zatrubněné vodoteče pod ul. Táborská, přeložky inž. sítí a osvětlení okružní křižovatky a přechodů pro chodce. Uzavření smlouvy bylo projednáváno zastupitelstvem kraje dne 11. 5. 2010 a usnesením 0202/03/2010/ZK bylo rozhodnuto smlouvu uzavřít.
Uvedenou stavbou budou dotčeny tyto pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina: par. č. 701/4,
par. č. 701/7, par. č. 701/26, par. č. 701/27 a par. č. 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče. Části těchto pozemků mají být dotčeny stavbami, jejichž investorem bude město Třebíč.
Naopak kraj Vysočina jako investor stavby zasáhne do těchto pozemků ve vlastnictví města Třebíč: par. č. 53/1, par. č. 93/3, par. č. 255/4, par. č. 706/2, par. č. 706/3, par.č. 706/4, par. č. 706/5, par. č. 706/6, par. č. 722/5, par. č. 723 a par. č. 350/4 v k.ú. Týn u Třebíče, obec Třebíč.
Pro vydání stavebních povoleních musí investor získat vlastnické právo k dotčeným pozemkům nebo uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu i na cizích pozemcích.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít mezi krajem a městem Třebíč dvě smlouvy zakládající investorovi právo provést stavbu částečně i na pozemcích ve vlastnictví druhé smluvní strany. Po realizaci stavby dojde ke geometrickému zaměření a následně by mělo proběhnout mezi účastníky smlouvy majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvy zakládající investorovi právo provést stavbu i na pozemcích druhé smluvní strany.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s uzavřením nepojmenovaných smluv, které investorovi umožní realizovat stavby na cizích pozemcích.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Třebíč:
* smlouvu zakládající městu Třebíč právo provést stavbu III/35116, III/36061 - Budíkovická - okružní křižovatka , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 701/4, par. č. 701/7, par. č. 701/26, par. č. 701/27 a par. č. 709/2 v k.ú. Týn u Třebíče ve vlastnictví kraje Vysočina;
* smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu III/35116, III/36061 - Budíkovická - okružní křižovatka , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 53/1, par. č. 93/3, 255/4, par. č. 706/2, par. č. 706/3, par.č. 706/4, par. č. 706/5, par. č. 706/6, par. č. 722/5, par. č. 723 a par. č. 350/4 v k.ú. Týn u Třebíče, obec Třebíč ve vlastnictví města Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červen 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz