Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-02

RK-15-2010-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-15-2010-02
NázevNávrh na zařazení nové akce VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Zpracoval M. Šulc
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek
Obchodní akademie Chotěboř nahlásila v měsíci březnu 2010 odboru majetkovému viditelné velké trhliny v příčkách ve styku s podlahou v 1. NP objektu Domova mládeže, který kolmo navazuje na hlavní objekt školy. Tato budova byla dle podkladů postavena cca v r. 1979. Odbor majetkový zajistil místní šetření za přítomnosti statika a projektanta. Z dochované původní projektové dokumentace bylo zjištěno, že v místech propadlé podlahy vede ležatá domovní kanalizace. Pravděpodobně dochází vlivem netěsnosti potrubí k zatékání do podloží a tím k sedání zeminy a vzniku dutin pod podkladním betonem a tím pádem ke vzniku dutin - tzv. kaverny. Na základě objednané technické pomoci byly navrženy projektantem stavební úpravy a opatření jak provést technologické provedení sanace kanalizace s následnou opravou prasklin příček s podlahou. Rozsah bouraných podlah a oprava či výměna bude upřesněna po odkrytí kanalizace. Předpokládaný náklad odstranění havárie je 260 tis. Kč včetně DPH.
Na tuto akci se navrhuje vypracování jednoduché projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a následné vypsání výběrového řízení se zahájením akce v průběhu prázdnin tak, aby do počátku školního roku byla havárie odstraněna
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zařadit akci VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Havárie kanalizace do rozpočtu kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství. Realizace této stavební akce bude kryta z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín květen 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz