Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-62

RK-18-2009-62.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-18-2009-62
NázevVeřejná zakázka malého rozsahu: Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie
Zpracoval I. Šmídová
Předkládá E. Janoušková
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 21. 4. 2009 posoudila možné varianty řešení společného postupu zadavatelů při centralizovaném zadání nákupů elektrické energie. Usnesením č. 0588/15/2009/RK rozhodla realizovat veřejnou zakázku postupem centrálního zadavatele pro krajský úřad a zřizované organizace. Uložila vybrat dodavatele na poskytnutí komplexního servisu při vyhledání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele elektřiny, komplexní služby budou obsahovat provedení analýzy/auditu a zpracování veřejné zakázky formou centralizovaného zadání na období 1 roku. Dne 27. 4. 2009 hejtman kraje podepsal výzvu k podání nabídek, seznam oslovených dodavatelů a jmenoval členy hodnotící komise. Oddělení hospodářské správy realizovalo veřejnou zakázku malého rozsahu, lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 7. 5. 2009. Hodnotící komise zasedla dne 13. 5. 2009. Z jednání hodnotící komise byl pořízen Zápis, který je obsahem materiálu RK-18-2009-62, př. 1. Dne 13. 5. 2009 náměstek hejtmana rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí tvoří materiál RK-18-2009-62, př. 2.
Materiál RK-18-2009-62, př. 3 obsahuje informaci o dalším postupu v realizaci centralizovaného zadání nákupu elektrické energie.
Návrh řešení V souladu s ustanovením článku 2, odst. 7) Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 předkládá Oddělení hospodářské správy radě kraje na vědomí postup při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu a rozhodnutí o přidělení nejvhodnější nabídce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí náměstka hejtmana o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie dle materiálu RK-18-2009-62, př. 2;
ukládá
ředitelům všech příspěvkových organizací, s výjimkou nemocnic, přistoupit ke smlouvě o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání.
Odpovědnost Grémium ředitele
Termín 31. 7. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz