Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-58

RK-18-2009-58.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-18-2009-58
NázevNemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č 0602/15/2008/RK souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o úvěru formou kontokorentu mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací a Komerční bankou a. s. ve výši 30 mil. Kč a s podmínkami jeho zajištění.
Kontokorentní úvěr nemocnice využívala měsíčně na vylepšení cash flow nemocnice.
Účinnost smlouvy skončila dnem 22. 5. 2009, proto nemocnice požádala radu kraje o souhlas s uzavřením nové smlouvy.
Návrh řešení Návrh nové smlouvy je následující:
* banka se zavazuje poskytovat nemocnici kontokorentní úvěr do výše limitu ve výši 30 000 tis. Kč, na druhé straně nemocnice se zavazuje splatit kontokorentní úvěr nejpozději ke konečnému dni splatnosti, kterým je 21. 5. 2010;
* nemocnice je povinna použít kontokorentní úvěr výhradně k: profinancování krátkodobých pohledávek;
* úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou složenou z 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,80 % p. a. Úrokovací období je 1 měsíc. Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání úvěru za předpokladu, že nemocnice dodrží podmínky smlouvy viz. příloha RK-18-2009-58, př.1;
* ceny za kontokorentní úvěr
* nemocnice zaplatí bance cenu za rezervaci zdrojů ve výši 0,20 % p. a. z nečerpané jistiny kontokorentního úvěru. Nečerpanou jistinou kontokorentního úvěru se rozumí denní výše rozdílu mezi aktuálním limitem a vyčerpanou jistinou kontokorentního úvěru;
* cena za rezervaci zdrojů se zúčtovává měsíčně od data podpisu smlouvy, nejpozději do 5 dnů po skončení kalendářního měsíce, kterého se cena za rezervaci zdrojů týká;
* nemocnice počínaje měsícem, ve kterém splní odkládací podmínky čerpání, bude bance platit cenu za spravování kontokorentního úvěru ve výši 150,00 Kč způsobem podle Sazebníku.
Přehled měsíční potřeby finančních prostředků je uvedena v příloze RK-18-2009-58, př. 4. Na příkladě března jsou uvedeny denní příjmy a výdaje nemocnice.
Radě kraje se navrhuje souhlasit s uzavřením kontokorentního účtu mezi Nemocnicí Třebíč, p. o. a Komerční bankou a. s. s tím, že nemocnice bude zasílat na odbor zdravotnictví měsíčně přehled o příjmech a výdajích nemocnice a doloží po obdržení prostředků od pojišťovny kopii stavu bankovního účtu jako doklad o splacení dluhu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru formou kontokorentu mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací a Komerční bankou a. s. dle materiálu RK-18-2009-58, př. 1 a s podmínkami zajištění;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
* zaslat na odbor zdravotnictví měsíčně přehled o příjmech a výdajích nemocnice, údaje o výšce úvěru, jeho použití a přehled pohledávek za zdravotní pojišťovnou;
* po obdržení zálohové platby od zdravotní pojišťovny zaslat na odbor zdravotnictví kopii stavu bankovního účtu - doklad o splacení dluhu.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, OZ
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz