Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-55

RK-18-2009-55.doc  RK-18-2009-55pr2.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-18-2009-55
NázevNávrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávacích akcí
Zpracoval R. Hošek
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, p. o., a Nemocnice Pelhřimov, p. o., se obrátila na zřizovatele s žádostí o příspěvek na níže uvedené vzdělávací akce celostátního či celokrajského významu.

Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
* Paprsky Vysočiny 2009
Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., spolupořádala osmý ročník fóra periferní radiologie, které proběhlo ve dnech 15. - 16. května 2009 v Hotelu SKI u Nového Města na Moravě. Hlavním tématem programu byla diagnostika a staging nejčastějších nádorových onemocnění. Účastnilo se přibližně 150 pracovníků RDG pracovišť nemocnic z území celé ČR. Předpokládané náklady činí 350 tis. Kč, přičemž nemocnice žádá dotaci od zřizovatele ve výši 30 tis. Kč. Předpokládaný položkový rozpočet uveden v příloze.
* Kvalita a bezpečí zdravotní péče dle nového vydání akreditačních standardů SAK ČR
Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., pořádá odborný seminář týkající se kvality
a bezpečí zdravotní péče, který se koná 26. května 2009 v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Seminář je určen primárně pro lékaře a sestry nemocnic kraje Vysočina. Pro každou nemocnici je vyhrazeno 60 míst. Celková předpokládaná účast je 400 osob. Celkové náklady na realizaci tohoto semináře dosahují výše 30 tis. Kč. Jelikož je seminář určen především pro zdravotnické pracovníky krajem zřizovaných nemocnic, žádá Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., dotaci od zřizovatele v plné výši,
tj. 30 tis. Kč. Předpokládaný položkový rozpočet je uveden v příloze.

Nemocnice Pelhřimov, p. o.
* Pelhřimovské chirurgické dny
Nemocnice Pelhřimov, p. o., je organizátorem odborné celostátní konference Pelhřimovské chirurgické dny, garantované Chirurgickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Konference se bude konat 20. - 21. listopadu 2009 v kulturním domě Máj v Pelhřimově. Hlavním tématem letošního ročníku budou nádory v chirurgii, traumatologie bérce a nohy, varia. Uskutečnění této akce je spojeno kromě organizačních záležitostí také s finančními náklady. Předpokládané náklady na uskutečnění tohoto setkání činí 185 tis. Kč. Odhadovaný položkový rozpočet je uveden v příloze.
Nemocnice Pelhřimov, p. o., požádala o příspěvek na pokrytí části nákladů spojených s pořádáním tohoto odborného setkání ve výši 40 tis. Kč.
* Národní konference následné ošetřovatelské péče
Dne 6. října 2009 Nemocnice Pelhřimov, p. o., pořádá v Městském divadle v Pelhřimově odbornou celostátní konferenci následné péče. Hlavní tématem bude problematika následné péče v nemocničním prostředí (rodinný pokoj, hospicová péče, aktivizace nemocných, zajišťování bezpečí personálu i nemocných...). Předpokládá se účast 200 zdravotnických pracovníků. Předpokládané náklady na uskutečnění této konference činí 90 tis. Kč. Odhadovaný položkový rozpočet uveden v příloze.
Nemocnice Pelhřimov, p. o., požádala o příspěvek na pokrytí části nákladů spojených s pořádáním tohoto odborného setkání ve výši 25 tis. Kč.
* Regionální konference následné ošetřovatelské péče
Nemocnice Pelhřimov, p. o., je spolupořadatelem Regionální konference nelékařských zdravotních povolání, která se koná 26. května 2009 v zasedací místnosti Městského úřadu Pelhřimov. Garantem je Profesní odborová UNIE zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska. Na programu bude problematika domácího násilí a možné pomoci. Předpokládá se účast 150 zdravotnických pracovníků. Předpokládané náklady na realizaci této konference činí 40 tis. Kč. Odhadovaný položkový rozpočet je uveden v příloze.
Nemocnice Pelhřimov, p. o., požádala o příspěvek na pokrytí části nákladů spojených s pořádáním tohoto odborného setkání ve výši 15 tis. Kč.
Návrh řešení Účelem příspěvku je podpora tradičních odborných setkání regionálního
a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0448/07/2008/ZK v rámci § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - schválilo financování vybraných osvětových akcí na celokrajské či celorepublikové úrovni, např. chirurgické dny, anesteziologické dny apod. ve výši
400 tis. Kč (pol. 5901) a financování podpory vzdělávání ve zřizovaných zdravotnických zařízeních ve výši 600 tis. Kč (pol. 5167)
Odbor zdravotnictví navrhuje poskytnout Nemocnici Nové Město na Moravě, p. o., a Nemocnici Pelhřimov, p. o., dotaci na pořádání vzdělávacích akcí v požadované výši. Z důvodu primárního určení semináře Kvalita a bezpeční zdravotní péče pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina se navrhuje poskytnutí dotace v rámci podpory vzdělávání ve zřizovaných zdravotnických zařízeních (pol. 5167).
Pro informaci je v příloze č. 2 tohoto materiálu uveden přehled obdobných akcí pořádaných nemocnicemi kraje Vysočina v roce 2008.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Finanční krytí požadavků nemocnic je zajištěno v rámci kapitoly Zdravotnictví, jmenovitě přesunem prostředků z položky 5167 - Služby školení a vzdělávání (rozpočet 600 tis. Kč) a z položky 5901 - Nespecifikované rezervy (rozpočet 400 tis. Kč) na položku 5331 - Příspěvek na provoz.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro:
* Nemocnici Nové Město na Moravě, p. o., IČ 00842001 ve výši 60 tis. Kč za účelem krytí nákladů spojených s pořádáním celostátního fóra periferní radiologie Paprsky Vysočiny 2009 a odborného semináře Kvalita a bezpečí zdravotní péče dle nového vydání akreditačních standardů SAK ČR;
* Nemocnici Pelhřimov, p. o., IČ 00511951 ve výši 80 tis. Kč za účelem krytí nákladů spojených s pořádáním celostátní odborné konference Pelhřimovské chirurgické dny, Národní konference následné ošetřovatelské péče a Regionální konference následné ošetřovatelské péče;
schvaluje
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje a kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 110 tis. Kč při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 110 tis. Kč s určením pro:
- Nemocnici Nové Město na Moravě, p. o., 30 tis. Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, p. o. 80 tis. Kč;
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje a kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 tis. Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, p. o., při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5167 - Služby školení a vzdělávání o částku 30 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
- Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., o částku 60 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním celostátního fóra periferní radiologie Paprsky Vysočiny 2009 (30 tis. Kč) a odborného semináře Kvalita a bezpeční zdravotní péče dle nového vydání akreditačních standardů SAK ČR (30 tis. Kč);
- Nemocnice Pelhřimov, p. o., o částku 80 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním odborné konference Pelhřimovské chirurgické dny
(40 tis. Kč), Národní konference následné ošetřovatelské péče (25 tis. Kč) a Regionální konference následné ošetřovatelské péče (15 tis. Kč).
Odpovědnost OZ, OE, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., ředitel Nemocnice Pelhřimov, p. o.
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz