Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-54

RK-18-2009-54.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-18-2009-54
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2009 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o.
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0287/04/2007/ZK Zastupitelstvo kraje Vysočina mimo jiné schválilo zabezpečení výkonu LSPP přes střediska zdravotnické záchranné služby ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou a s účinností od 1. 1. 2008 zajištění LSPP v kraji Vysočina prostřednictvím jednoho střediska LSPP pro dospělé, jednoho střediska LSPP pro děti a dorost a LSPP stomatologické v každém z okresů kraje Vysočina, zajištěním LSPP byly pověřeny nemocnice zřizované krajem.

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina provozuje činnost LSPP prostřednictvím smluvních provozovatelů:
1. POHOTOVOST, s.r.o. Velké Meziříčí
Za provozování LSPP v období od 1 .1 .2009 do 30. 6. 2009 je sjednána cena ve výši 414 000,- Kč, stejná cena je navrhována i pro druhé pololetí 2009.
2. Náměšť nad Oslavou
Za provozování LSPP v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 je sjednána cena ve výši 312 000,- Kč, stejná cena je navrhována i pro druhé pololetí 2009.
Návrh řešení Zastupitelstvo dále usnesením č. 0448/07/2008/ZK schválilo rozpočet na rok 2009. Pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina byla v tomto rozpočtu vymezena částka k investiční činnosti a na zajištění provozu LSPP ve výši 12 730 tis. Kč.
Radě kraje již usnesením č. 0213/06/2009/RK schválila rozpočtové opatření spočívající v převedení částky ve výši 726 tis. Kč z rezervy na kapitole Zdravotnictví na dotaci na provoz pro ZZS KV na zabezpečení LSPP ve Velkém Meziříčí a v Náměšti nad Oslavou v 1. pololetí 2009 a zastupitelstvo dne 12. 5. 2009 schválilo 11 278 tis. Kč realizaci projektu mobilní podpory výjezdů Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o. v roce 2009. K rozdělení zůstává tedy 726. tis. Kč.
Radě kraje se doporučuje schválit rozpočtové opatření i pro zabezpečení provozu ve 2. pololetí 2009. Zároveň se radě kraje doporučuje uložit ředitelce ZZS KV vypracovat analýzu vytíženosti poskytování LSPP za rok 2009 v Náměšti nad Oslavou a ve Velkém Meziříčí včetně návrhu řešení na zabezpečení této služby v roce 2010 v termínu do 15. 10. 2009 a odboru zdravotnictví předložit radě kraje podrobný rozbor poskytování LSPP v kraji Vysočina v termínu do 31. 10. 2009.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Finanční potřeba na zajištění provozu LSPP v uvedených městech je řešena zapojením stávající rezervy v rámci kapitoly zdravotnictví.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 726 tis. Kč za účelem zabezpečení provozu LSPP v Náměšti nad Oslavou a ve Velkém Meziříčí na dobu od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009;
schvaluje
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00058) o částku 726 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00058) o stejnou částku 726 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Dotace na provoz u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 726 tis. Kč za účelem zabezpečení provozu LSPP v Náměšti nad Oslavou a ve Velkém Meziříčí na dobu od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009;
ukládá
* ředitelce Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace vypracovat analýzu vytíženosti poskytování LSPP za rok 2009 v Náměšti nad Oslavou a ve Velkém Meziříčí včetně návrhu řešení na zabezpečení této služby v roce 2010 v termínu do 15. 10. 2009;
* odboru zdravotnictví předložit radě kraje podrobný rozbor poskytování LSPP v kraji Vysočina v termínu do 31. 10. 2009.
Odpovědnost ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, odbor zdravotnictví, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz