Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-51

RK-18-2009-51.doc  RK-18-2009-51pr1.pdf  RK-18-2009-51pr2.pdf  RK-18-2009-51pr3.pdf  RK-18-2009-51pr4.pdf  RK-18-2009-51pr5.xls
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-18-2009-51
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
Zpracoval V. Prokop
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 30. 1. 2007 usnesením č. 0180/05/2007/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2008 dne 17. 12. 2008 usnesením č. 0448/07/2008/ZK rozpočet kraje na rok 2009. V Návrhu rozpočtu 2009 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sportu (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost) - je uvažována částka 400 000 Kč na Podporu organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina č. 03/07 požádaly 4 organizátoři mistrovství o finanční podporu v celkové výši 199 020 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje přehled žádostí o poskytnutí příspěvku (dále jen dotace) na pořádání sportovních mistrovství a po prostudování žádostí navrhuje podpořit všechny 4 žádosti v plné výši 199 020 Kč, neboť žádosti PSM 10/09 - PSM 13/09 (viz materiály RK-18-2009-51,př.1-4) splňují podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádáním mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Vzhledem k tomu, že aktuální stav rezervy na kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní tělovýchovná činnost, Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina (ÚZ 00310) je 14 tis. Kč, navrhuje OŠMS schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, snížením položky Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa (ÚZ 00309) o částku
185 020 Kč a zvýšením položky Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina (ÚZ 00310) o stejnou částku na pokrytí těchto žádostí.
Přehled všech žádostí, údajů o žadatelích, výši požadovaných a OŠMS navrhovaných dotací obsahuje materiál RK-18-2009-51,př.5.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 185 020 Kč a ve zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00310) o částku 185 020 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 199 020 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-18-2009-51, př. 5.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz