Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-46

RK-18-2009-46.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-18-2009-46
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
Zpracoval H. Dolejší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuŘeditel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy IČ 62540050 (dále jen škola) žádá svého zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz o částku 400 tis. Kč na nákup vnitřního vybavení nově zrekonstruované budovy domova mládeže v areálu Školního statku v Humpolci. Budova domova mládeže byla zrekonstruována nákladem 13,4 mil. Kč. Rekonstrukce probíhá od srpna r. 2008 a bude dokončena v květnu tohoto roku. Kapacita ubytování je 42 míst. Zrekonstruovaná budova bude sloužit pro žáky oboru chovatelství se zaměřením na kynologii po uvolnění areálu pracoviště v Havlíčkově Brodě.
Škola v současné době nedisponuje žádným vhodným nábytkem k vybavení nových prostor.
Škola předpokládá náklady na vybavení domova mládeže ve výši cca 780 tis. Kč a na dodavatele zařízení bude vypsáno výběrové řízení jako na zakázku malého rozsahu.
Škola se bude podílet na úhradě nákladů na vnitřní vybavení domova mládeže čerpáním svého rezervního fondu ve výši maximálně 400 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč již bylo odsouhlaseno radou kraje.

Stav fondů školy v roce 2009 schválených usnesením 0503/12/2009/RK je následující:
- stav IF k 1. 1. 2009 je 894 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 3 652 tis. Kč. Použití IF
3 977 tis. Kč (Světlá n. Sázavou - 2 ks svářečky 100 tis. Kč, kompletní učebna jazyků + Software 350 tis. Kč, varný kotel do ŠJ 150 tis. Kč, osobní auto - výměna 380 tis. Kč, var. kotel do ŠJ Humpolec 150 tis. Kč, kráječ zeleniny ŠJ 50 tis. Kč, valník s 6-ti míst. kabinou - výměna 320 tis. Kč, kamerový systém do šaten všech budov 990 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 1 487 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 569 tis. Kč.
- stav RF k 1. 1. 2009 je 301 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 465 tis. Kč. Použití RF
566 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 200 tis. Kč.

Návrh na úpravu RF:
- stav RF k 1. 1. 2009 je 301 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 465 tis. Kč. Použití RF
766 tis. Kč (z toho 400 tis. Kč na nákup vnitřního vybavení zrekonstruované budovy domova mládeže, převod do investičního fondu 366 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 0 tis. Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje poskytnout dotaci škole ve výši podílu školy, max. 400 tis. Kč, prostředky budou uvolněny na základě věcného plnění a dále navrhuje zvýšit kapitolu Školství, mládeže a sportu o 400 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Zároveň navrhuje pro školu zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 400 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s úhradou faktury na vnitřní vybavení domova mládeže dle materiálu RK-18-2009-46. Dále navrhuje radě udělit souhlas se změnou objemu použití rezervního fondu dle materiálu RK-18-2009-46.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 20. 5. 2009 je 23 510 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČ 62540050, ve výši podílu školy, maximálně 400 tis. Kč na vybavení domova mládeže dle materiálu RK-18-2009-46;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 400 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 400 tis. Kč;
* pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci, střední školu, IČ 62540050, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 400 tis. Kč;
souhlasí
s úpravou objemu čerpání rezervního fondu u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, IČ 62540050, dle materiálu RK-18-2009-46.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
Termín červenec 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz