Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-37

RK-18-2009-37.doc  RK-18-2009-37pr1.doc  RK-18-2009-37pr2.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-18-2009-37
NázevDodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval S. Kašpárková
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
reg. č. CZ.1.07/1.2.02/01.0004, realizovaného v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.2.02 Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 20. 5. 2008 usnesením 0629/16/2008/RK vyhlásila 1. výzvu předkladatelům grantových projektů do globálních grantů kraje Vysočina v prioritní ose 1 OP VK (Rada kraje vyhlašuje 1. výzvu předkladatelům grantových projektů
k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do: oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality
ve vzdělávání dle materiálu RK-16-2008-14, př. 1; oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle materiálu
RK-16-2008-14, př. 2; oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle materiálu RK-16-2008-14, př. 3 s účinností od 26. 5. 2008.).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů, které je pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu OP VK (kraj Vysočina), přijal v rámci 1. výzvy celkem 140 žádostí. Poté následoval výběrový proces, který byl završen dne 17. 12. 2008 rozhodnutím Zastupitelstva kraje Vysočina o podpoření třiceti grantových projektů v rámci globálních grantů kraje Vysočina v prioritní ose 1 OP VK. Následně byly se všemi úspěšnými žadateli v průběhu ledna a února 2009 podepsány Smlouvy o realizaci grantového projektu.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů, obdržel žádost o změnu smlouvy o realizaci grantového projektu od příjemce:
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, která realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/1.2.02/01.0004 Žijí a vzdělávají se s námi - podpora rovných příležitostí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod . Cílem uvedeného projektu je zlepšení podmínek pro integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.
Požadovaná změna se týká:
- přesunutí pořizovaného vybavení v rámci kapitoly 3 Zařízení (PC + propojovací kabely; dataprojektor + držák; reproduktory; tabule) z položky 3.3 Drobný hmotný majetek do položky 3.8 Křížové financování - blíže viz Žádost o změnu projektu, která tvoří materiál RK-18-2009-37, př. 2.
V souladu s pravidly OP VK je veškeré toto zařízení nutné považovat za součást souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením. Zjištěná pořizovací cena tohoto souboru překračuje 40 000,- Kč a proto musí být veškeré zařízení, které je jeho součástí, zahrnuto do křížového financování.
V případě navyšování položek rozpočtu spadajících do křížového financování se jedná o změnu projektu, pro jejíž realizaci je dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK potřebné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR), oddělení grantových programů výše uvedené požadované změny posoudil s ohledem na pravidla OP VK.
ORR navrhuje Radě kraje Vysočina v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0205/03/2009/ZK ze dne 12. 5. 2009 (Zastupitelstvo kraje zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina
a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1.2/1/0004 o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.2.02 Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-18-2009-37, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1.2/1/0004 o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.2.02 Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-18-2009-37, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz