Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-32

RK-18-2009-32.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-18-2009-32
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení nákladů na zimní údržbu a škody po zimě v roce 2009
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina jako vlastník 4 579 km komunikací II. a III. tříd zajišťuje správu a údržbu těchto komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí. Na základě měření firmy PavEx v roce 2004 a 2005 (aktualizace 2007) je stav komunikací II. a III. tříd v kraji Vysočina následující: do havarijního stavu je zařazeno 22 % komunikací, nevyhovujícího 32 % komunikací, vyhovujícího 9% komunikací, dobrého 30 % komunikací a výborného 7% komunikací. V prvních měsících roku 2009 došlo k intenzivní, pro údržbu komunikací náročné zimě (střídání teplot okolo bodu mrazu, déšť se sněhem, sněžení, noční teploty pod bodem mrazu), včetně jejich důsledků, tj. výskytu enormního počtu výtluků, poškození svislého dopravního značení a směrových sloupků.

a) Vzhledem k charakteru a vývoji zimního období v prvních měsících roku 2009 vynaložila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny za měsíce leden až březen 2009 zvýšené finanční náklady na zimní údržbu (pohonné hmoty, posypový materiál) silnic II. a III. tříd ve vlastnictví kraje oproti roku 2008 o 49 mil. Kč - jednotlivé údaje uvedeny v tabulce 1.
Z výše uvedeného důvodu žádá Krajská správa a údržba silnic Vysočiny o uvolnění mimořádných finančních prostředků na pokrytí zvýšených nákladů spojených se zajištěním zimní údržby silnic v roce 2009 (měsíce leden, únor, březen) v celkové výši 49 300 tis. Kč.

b) V důsledku mimořádného průběhu zimního období v prvních měsících roku 2009 došlo ke zvýšeným dopadům na stavební stav silnic II. a III, tříd (výtluky, rozsáhlé mrazové trhliny, plošný rozpad krytu vozovky, nerovnosti krytu vozovky apod.) a k rozsáhlému poškození směrových sloupků a svislého dopravního značení. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny předložila odhad škod po zimním období na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví kraje - údaje uvedeny v tabulce 1. Celkem odhad škod po zimním období v kraji Vysočina dle Krajské správy a údržby silnic Vysočiny činí 150 000 tis. Kč. V roce 2007 činily náklady na výtluky 58 950 tis Kč, v roce 2008 činily 67 800 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že navýšení škod po zimě v roce 2009 činí o 82 200 tis. Kč více v porovnání z předchozími roky.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě požadavku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, dle bodu a) a b), předkládá radě kraje návrh na povýšení finančních prostředků kapitoly Doprava, § 2212 Silnice o částku 82 029 tis. Kč z Fondu strategických rezerv za účelem řešení výše uvedených záležitostí. Prostředky budou uvolněny pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny ve formě příspěvku na provoz.

Zvýšené finanční náklady v roce 2009 v porovnání s roky 2007 a 2008
tab. 1 / tis. Kč/

2007
2008
2009
2009/2008
% 2009/2008
Zimní údržba
94 978
96 182
145 411
49 229
151,18
Škody po zimě
58 950
67 800
150 000 *
82 200 **
221,23
Celkem
153 928
163 982
295 411
131 429
180,14
Pozn: * odborný odhad
** z částky 82,2 mil. Kč představují 60% náklady na mzdy, odpisy; 40% pak činí náklady na materiál a PHM. To znamená, že z 82 200 tis. Kč pak variabilní náklady činí 32 800 tis. Kč.

Zvýšené náklady na zimní údržbu, škody po zimním období řeší KSÚSV současně přijatými úspornými opatřeními, kterými jsou zejména:
- minimalizace přejezdů techniky při opravách, zlepšení organizace práce (úspora PHM), předpokládaná úspora 1 500 tis.Kč
- nejnutnějším rozsahem prací při seřezávání krajnic (provedeno v roce 2008 ve větším rozsahu) předpokládaná úspora 680 tis. Kč
- údržba zeleně (kácení stromů) - využití prostředků z EU v roce 2010, předpokládaná úspora 6 450 tis. Kč
- obnova dopravního značení pouze v nezbytném rozsahu (nákup nového DZ proveden v roce 2007 a 2008), předpokládaná úspora 1 000 tis. Kč
- obnova směrových sloupků v nezbytném rozsahu, předpokládaná úspora 475 tis. Kč
Celková úsporná opatření jsou v předpokládaném finančním objemu 10 105 tis. Kč

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje povýšit finanční prostředky na zvýšené náklady na zimní údržbu, škody po zimním období ve výši 82 mil. Kč následovně:

Zimní údržba 49 229 tis. Kč
Škody po zimě 32 800 tis. Kč
Celkem 82 029 tis. Kč

Návrh odboru dopravy a silničního hospodářství vychází ze skutečně vynaložených nákladů v období leden - březen roku 2009 oproti roku 2008.
Odbor dopravy silničního hospodářství navrhuje, aby finanční prostředky na zvýšené náklady na zimní údržbu (skutečnost roku 2009 oproti roku 2008) byly použity na nákup materiálů (solí, drtí, pohonných hmot), finanční prostředky na škody po zimním období na výspravy výtluků (nákup asfaltů, emulzí, obalovaných drtí a prací s tím spojených), posílení nákladového střediska NS 200 vozovky a obnovu svislého dopravního značení a směrových sloupků poškozených v průběhu zimního období.
Z důvodu prokazatelného použití Krajská správa a údržba silnic povede finanční prostředky poskytnuté na zimní údržbu, škody po zimě v analytické evidenci odděleně.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Financování zvýšených nákladů na údržbu silnic a odstraňování škod po letošní zimě bylo projednáno na společném setkání s p. náměstkem Ing. Vladimírem Novotným dne
18. 5. 2009 a navrhuje se situaci řešit posílením rozpočtu kraje z Fondu strategických rezerv o požadovanou částku (82 029 tis. Kč).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, IČ 00090450 dotaci ve výši 82 029 tis. Kč s určením na pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu a škod včetně řešení rozpadu krytu vozovek po zimě v roce 2009;
* schválit převod finančních prostředků ve výši 82 029 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009 do kapitoly Doprava, na § 2212 - Silnice a položku 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v souvislosti s posílením příspěvku na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny k pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu a škod včetně řešení rozpadu krytu vozovek po zimě v roce 2009 dle materiálu RK-18-2009-32;
* schválit zvýšení Příspěvku na provoz na rok 2009 u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny o 82 029 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu a škod včetně řešení rozpadu krytu vozovek po zimě v roce 2009.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel KSÚS Vysočiny
Termín do 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz