Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-29

RK-18-2009-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-18-2009-29
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na akci III/3993 Naloučany - most - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Zpracoval J. Lojda
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuStavba III/3993 Naloučany - most je rekonstrukcí mostu ev.č. 3993-1 a navazující části komunikace III/3993, která zajišťuje spojení mezi obcemi Naloučany a Ocmanice.
Usnesením 0466/11/2009/RK rada kraje rozhodla o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/3993 Naloučany - most zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s materiálem RK-11-2009-34.
Zadávací řízení bylo zahájeno na základě výzvy k podání nabídek zveřejněné dne 3.4.2009 v Informačním systému o veřejných zakázkách. Nabídku na veřejnou zakázku ve stanoveném termínu podalo 7 zájemců. Dne 20.4.2009 se uskutečnilo první jednání hodnotící komise, od 13:00 hod proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů. Hodnotící komisí, která plnila funkci komise pro otevírání obálek bylo konstatováno, že všechny nabídky jsou úplné a splňují požadavky dle § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Otevírání obálek se rovněž zúčastnili zástupci uchazečů, kteří podali nabídku.
Na druhém jednání hodnotící komise dne 27.4.2009 se členové komise seznámili s podrobným rozborem hodnocených nabídek, který předložili zástupci firmy Ing.arch. Jiřího Vohralíka, která zajišťuje zadávací řízení této veřejné zakázky. Protože členové komise pojali pochybnosti o dostatečném dokladování technických kvalifikačních předpokladů, dle bodu III.V. Oznámení o zahájení zadávacího řízení u firem: D.I.S., spol. s r.o., Brno, OHL ŽS,a.s., Brno, FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno a Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Tlumačov, bylo jednání komise ve 13.30 přerušeno s tím, že na další jednání komise připraví firma Ing.arch. Jiří Vohralík právní rozbor smluv. Na základě právního rozboru, předloženého na dalším jednání hodnotící komise, se komise shodla na možnosti využít ustanovení § 76 odst. (3) zákona a požádat dotyčné uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Lhůta pro doručení vysvětlení byla stanovena do 12.5.2009 11:00 hod.
Třetí jednání komise se uskutečnilo dne 12.5.2009 v 15:00 hod. Členové komise byli seznámeni s obsahem vysvětlení k nabídkám firem: D.I.S., spol. s r.o., Brno, OHL ŽS,a.s., Brno, FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno a Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Tlumačov. Vzhledem k požadavku na doložení garance dodávky veškerých živičných směsí budoucím dodavatelem komise zkonstatovala, že všichni vyzvaní tuto část nabídky vysvětlili dostatečně. Komise konstatovala, že nenastaly důvody pro vyloučení žádné nabídky a všechny nabídky budou hodnoceny z hlediska hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena. Komise tedy dále hodnotila všech 7 nabídek, které vyhověly zadávacím podmínkám. Jediným kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena.
Z jednání hodnotící komise byly pořízeny jednotlivé protokoly a Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která je přílohou materiálu RK-18-2009-29, př. 1.
Na akci byla předložena žádost ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu
RK-18-2009-29, př. 1, rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise a přidělit veřejnou zakázku na stavební práce uchazeči OHL ŽS,a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno - střed, IČ 46342796. Uchazeč předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 20.601.204,66 Kč bez DPH (24.515.433,55 Kč včetně DPH). Pořadí nabídek je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která je přílohou materiálu
RK-18-2009-29, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce III/3993 Naloučany - most dle materiálu RK-18-2009-29, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno - střed, IČ 46342796, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/3993 Naloučany - most ;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 7. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz