Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-21

RK-18-2009-21.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-18-2009-21
NázevStudie využití a adaptace objektu č. 6 v bývalém areálu Kasáren Jana Žižky v Jihlavě
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa základě materiálu ZK-07-2008-50 a příslušného usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0485/07/2008/ZK nabyl na začátku roku 2009 kraj Vysočina budovu č. 6 v bývalém areálu Kasáren Jana Žižky v Jihlavě, která dříve sloužila jako vojenská kuchyně a jídelna.
Specifické stavební dispozice objektu jej předurčují pro omezený počet typů následného využití.

V současné době jsou ze strany krajského úřadu známy následující možné způsoby využití:
1) Archivní prostory - stávající prostory krajské spisovny a archivu v areálu Žižkova 57 jsou již kapacitně nedostatečné. Vzhledem k dostupnosti objektu z areálu KrÚ, možnosti jeho zabezpečení a prostorovému uspořádání je zřízení dalších prostorů pro archiv vhodné.
2) Technologické místnosti ICT - areál bývalých Žižkových kasáren vzhledem k pokračující výstavbě, navyšování technologických požadavků organizací a vzrůstajícímu počtu administrativních pracovníků generuje stále větší nároky na telekomunikace a informační technologie. Souběžně OI KrÚ realizuje projekty datových center krajské páteřní sítě a technologického centra kraje Vysočina, které není možné uspokojivě prostorově řešit ve stávajících budovách KrÚ. Využití objektu bývalé jídelny pro potřeby ICT by bylo také vhodné.
3) Zázemí pro orgány krizového řízení - vzhledem k dostupnosti budovy ze sídla HZS a kraje Vysočina je možné část prostorů využít pro potřeby orgánů krizového řízení.
4) Cateringový stravovací provoz - vzhledem k původnímu účelu objektu a nedostatečným kapacitám stravovacích zařízení v areálu je zřízení zázemí pro gastroprovoz logické. Postupné využití přilehlého areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše pro administrativní budovy (VZP, ČSSZ, přičemž investoři neuvažují o zřízení stravovacích provozů) znásobí stávající potíže se zajištěním stravování zaměstnanců.
5) Doprovodné administrativní zázemí - určitou omezenou část objektu by šlo využít pro potřeby zřízení kancelářských prostor.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zadání studie využití a adaptace objektu bývalé jídelny k výše popsaným účelům využití jako podkladu pro další rozhodování vedení kraje. S ohledem na výše uvedené možnosti využití a plochu a dispozici budovy potřebuje OM zpřesnit zadání.
StanoviskaŘeditelka Sekce ekonomiky a podpory souhlasí s návrhem usnesení a s ohledem na realizaci projektů v oblasti E-Governmentu podporuje zejména využití podle bodu 2.
Oddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zadání přípravné studie objektu č. 6 v bývalém areálu Kasáren Jana Žižky v Jihlavě s prioritním využitím pro účely spisovny KrÚ, zázemí pro ICT, krizové řízení s prověřením možnosti umístění stravovacího provozu a dalšího administrativního zázemí.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz