Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-16

RK-18-2009-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-18-2009-16
NázevInformace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
Zpracoval O. Homola, J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s realizací 1. etapy stavby Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod bylo nezbytné provedení stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejichž provedení podmiňovalo další pokračování celé akce. Odůvodněnost provést tyto vícepráce je potvrzen technickým dozorem investora. Akce je zahrnuta do projektových záměrů kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na obnovu nemocniční infrastruktury v kraji Vysočina.
Pro způsob zadání výše uvedených dodatečných prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 3 odst. 1 a 8 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina - viz. materiál RK-18-2009-16, př. 1.
Návrh řešení Na základě výzvy k jednání byl osloven dodavatel původních stavebních prací (sdružení dodavatelé Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod a TIPASTAV Třebíč s.r.o., Hrotovická 169, Třebíč). Na základě jednání o nabídce na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce a dne 31. 3. 2009 byl uzavřen mezi Vysočinou a zhotovitelem původních stavebních prací dodatek k původní smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 7. 2008 - materiál RK-18-2009-16, př. 2. Hodnota těchto stavebních víceprací činí dle oceněného položkového rozpočtu částku 5 859 109,94 Kč bez DPH. Cena těchto víceprací nepřekračuje 20% ceny původní veřejné zakázky. Pro výše uvedený postup jsou splněny podmínky dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. V rámci dodatku smlouvy byly z celkové ceny díla odečteny i méněpráce, které stavba vykazovala, a to v rozsahu investičních nákladů 1 747 551,50 Kč bez DPH. Celková cena díla po uzavření dodatku tak činí 78 954 618,44 Kč bez DPH.
StanoviskaOZ schválil text dodatku, prostřednictvím OZ byl text dodatku předložen k odsouhlasení i Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod sdruženému dodavateli Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod, IČ 60932171 a TIPASTAV Třebíč s.r.o., Hrotovická 169, Třebíč, IČ 27746402;
* uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 26. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz