Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-09

RK-18-2009-09.doc  RK-18-2009-09pr1.xls  RK-18-2009-09pr2.xls
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-18-2009-09
NázevUzavření smluv zakládajících právo investorů provést stavbu v rámci přípravy stavby III/4104 Loukovice průtah
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smluv zakládajících právo investora provést stavbu na pozemcích zahrnutých do trvalého záboru předmětné stavby.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) je investorem akce III/4104 Loukovice průtah . Jedná se o rekonstrukci silnice III/4104 v zastavěné části obce Loukovice. Tato akce je v seznamu akcí KSÚSV plánovaných k zahájení v roce 2009. Předpokládaná doba stavby je 5 měsíců.
Pod tělesem stávající silnice III/4104 se nacházejí i pozemky ve vlastnictví obce Loukovice. K zajištění stavebního souhlasu pro rekonstrukci dotčené silnice je třeba mít majetkoprávně vypořádané pozemky, popř. musí být u trvalého záboru s vlastníkem předmětných pozemků uzavřena smlouva zakládající právo investora provést stavbu na části pozemků (dle záborového elaborátu) uvedených v materiálu RK-18-2009-09, př.1.
Spoluinvestorem popsané akce je i obec Loukovice, která zároveň s rekonstrukcí silnice provede i rekonstrukci chodníků podél této komunikace. Jimi jsou dnes zastavěny i pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina. Přesný rozsah je uveden v materiálu RK-18-2009-09, př. 2.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít smlouvy zakládající právo investorů provést stavbu s vlastníky pozemků v rozsahu dle materiálů RK-18-2009-09, př.1 a RK-18-2009-09, př.2.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného stavu geometrickým plánem a k následnému majetkoprávnímu vypořádání pozemků dotčených trvalým záborem silnice a chodníků.
Tento materiál předpokládá uzavřít smlouvy zakládající právo investora provést stavbu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi obcí Loukovice, jako vlastníkem pozemků dotčených stavbou a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, jako investorem zakládající právo Krajské správy a údržby silnic Vysočiny provést stavbu III/4104 Loukovice průtah na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-18-2009-09, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu mezi krajem Vysočina, jako vlastníkem pozemků dotčených stavbou a obcí Loukovice, jako investorem zakládající právo obce Loukovice provést stavbu chodníků na akci III/4104 Loukovice průtah na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-18-2009-09, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz