Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-24upr1

RK-16-2009-24upr1.doc
Číslo materiálu24upr1
Číslo jednacíRK-16-2009-24upr1
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky.
Rada kraje usnesením 0528/13/2009/RK dne 14. 4. 2009 schválila zařazení jmenovité akce II/354 Kuklík - Svratka do přílohy D2:Investice v dopravě. Jedná se o akci, na jejíž realizaci se předpokládá podání žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, ale z důvodu předpokládané realizace ještě v letošním roce bylo nezbytně nutné zahájit přípravu projektové dokumentace a dalších podkladů pro podání žádosti neprodleně.
Dodatečně došlo k prodloužení délky modernizovaného úseku a změně názvu akce.
Při stavbě bude provedena modernizaci povrchu silnice v délce cca 16,5 km. Důvodem realizace této akce je nevyhovující stavební stav vozovky. Dále bude obnoveno odvodnění, propustky, osazení svodidel a směrových sloupků, obnova vodorovného i svislého dopravního značení.
Projektová příprava pro zadání stavby bude dokončena do 8. 5. 2009.
Předpokládaná cena zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce.
Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou
STAVONA Jihlava, spol. s r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava.
Návrh řešení Návrh předpokládá:
* schválit změnu názvu akce na II/354 Nové Město na Moravě - Svratka
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/354 Nové Město na Moravě - Svratka dle materiálu RK-16-2009-24, příloha 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem,
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-16-2009-24, př. 2
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-16-2009-24, příloha 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání oznámení zadávacího řízení do informačním systému - do 11. 5. 2009
* konec lhůty pro podávání nabídek - 4. 6. 2009 do 11:00 hod.
* otevírání obálek - 9. 6. 2009 v 9:00 hod.
* zahájení prací - červenec - srpen 2009
* dokončení předmětu díla - do 30. 9. 2009
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
* splnění kvalifikace - v rozsahu dle zákona
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu názvu akce na II/354 Nové Město na Moravě - Svratka ;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-24, příloha 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka dle materiálu RK-16-2009-24, př. 2;
* hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-24, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka na základě schváleného zadání v navržených termínech.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín dle schválených termínů
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz