Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-32

RK-17-2009-32.doc  RK-17-2009-32pr1.pdf  RK-17-2009-32pr2.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-17-2009-32
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru obci Čihošť
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa kraj Vysočina se obrátila obec Číhošť zastoupená starostou obce panem Jiřím Novákem s žádostí o podporu Slavnostního otevření turistické stezky pátera Josefa Toufara spojené s otevřením středu ČR a posvěcením praporu obce Číhošť. Jedná se o akci, která proběhla 18. dubna 2009 na místě středu České republiky v Číhošti. Organizátorem akce je Oblastní výbor Klubu českých turistů a obec Číhošť, jež žádá o podporu ve výši 32 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce. Otevření stezky je spojeno s otevřením středu České republiky, který nechal v minulém roce zaměřit kraj Vysočina. Na akci byly pozvání všichni členové Rady kraje Vysočina. Přímo na místě se za kraj Vysočina zúčastnil ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec. Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu RK-17-2009-32, př. 1.
Návrh řešení Žádost o podporu výše uvedené akce přijal odbor sekretariátu hejtmana a předkládá ji na jednání rady kraje k rozhodnutí o případné podpoře této akce.
Žadatel mj. uvedl, že z důvodu neznámého termínu pořádání akce nemohl požádat kraj Vysočina o podporu jiným systémovým způsobem. Navrhujeme proto poskytnout obci Číhošt, Číhošť 44, 582 87 Číhošť, IČ: 00267295 dar ve výši stanovené dle uvážení rady kraje. K vyplacení daru navrhujeme přijmout nezbytné rozpočtové opatření. Dar bude obci Číhošť poskytnut na základě darovací smlouvy viz materiál RK-17-2009-32, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 457 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši .............Kč Obci Číhošť, IČ: 00267295, dle materiálu
RK-17-2009-32, př. 2;
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku ......... Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku ........... Kč dle materiálu dle materiálů RK-17-2009-32, př. 1 a RK-17-2009-32, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz