Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-30

RK-17-2009-30.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-17-2009-30
NázevInformace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na služby
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu členem rady kraje.
Odbor sekretariátu hejtmana zrealizoval, v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina , na základě Výzvy k podání nabídky, seznamu oslovených dodavatelů a jmenování hodnotící komise, schválených Ing. Vladimírem Novotným, náměstkem hejtmana kraje pro oblast financí a grantových programů, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu pod názvem Zpravodaj a Věstník.
Akce je kryta finančními prostředky z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2009 a bude zohledněna v přípravě rozpočtu v kapitole Zastupitelstvo na následující roky.
Na základě posouzení a vyhodnocení nabídek hodnotící komise vyhodnotila nabídku uchazeče Visual Agency s.r.o., Lazebnická 60/12, 586 01 Jihlava, IČ: 25322401 /podáno 7 nabídek, hodnoceno 6 nabídek/. jako nejvhodnější nabídku podle kritérií stanovených zadavatelem.
Termín plnění, cena díla i další obchodní podmínky vč. řešení distribuce tiskovin byly pevně stanoveny ve Výzvách k podání nabídky. Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana kraje pro oblast financí a grantových programů a rozhodl dne 22. 4. 2009 o výběru nejvhodnějších nabídek a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby dle výsledků hodnocení komise. Pořadí dalších nabídek je uvedeno v Zápisech o posouzení a hodnocení nabídek.
Podle Čl. 2 odst. (7) Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí rozhodnutí Ing. Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana kraje pro oblast financí a grantových programů, o výběru nejvhodnější nabídek a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Věstník a Zpravodaj společnosti Visual Agency s.r.o., Lazebnická 60/12, 586 01 Jihlava, IČ: 25322401.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana kraje pro oblast financí a grantových programů, o výběru nejvhodnější nabídek a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Věstník a Zpravodaj společnosti Visual Agency s. r. o., Lazebnická 60/12, 586 01 Jihlava, IČ: 25322401.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz