Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-25

RK-17-2009-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-17-2009-25
NázevII/360 Jimramov - Horka - výběr zhotovitele stavby
Zpracoval I. Šedová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem stavby II/360 Jimramov - Horka je rekonstrukce stávající komunikace II/360 spočívající v provedení nové konstrukce vozovky v délce 85,0 m, výměně krytu vozovky v délce 32,0 m, vybudování opěrné železobetonové zdi délky 67,0 m a dvou uličních vpustí se šachtou a přípojkou do dešťové kanalizace v rozsahu projektové dokumentace vypracované firmou Projekční kancelář PRIS, s.r.o., Bohunická 50, 619 00 Brno.
Zařazení akce k přípravě a realizaci bylo schváleno usnesením zastupitelstva 0499/07/2007/ZK.
Akce bude financována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Schváleno usnesením zastupitelstva 0105/02/2009/ZK.
Zadávací řízení bylo na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou Ing. arch. Jiří Vohralík, Čajkovského 37, 586 01 Jihlava.
Výzva k podání nabídky byla zaslána 2. 4. 2009 pěti zájemcům formou Výzvy k podání nabídky a zároveň uveřejněna na internetových stránkách Krajského úřadu kraje Vysočina dne 2. 4. 2009. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 11:00 hod. dne 21. 4. 2009. Nabídku na veřejnou zakázku ve stanoveném termínu podalo 8 uchazečů, z toho 4 oslovení zájemci. Dne 23. 4. 2009 ve 13:00 hod. proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů hodnotící komisí, která plnila funkci komise pro otevírání obálek. Bylo konstatováno, že všechny nabídky jsou úplné a splňují požadavky dle § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Otevírání obálek se zúčastnil zástupce 1 uchazeče, který podal nabídku. Z otevírání obálek byl pořízen protokol, který je přílohou tohoto materiálu RK-17-2009-25, př. 1. Dne 4. 5. se hodnotící komise sešla na svém druhém jednání, kde byly podané nabídky posouzeny podle splnění kvalifikačních kriterií a podmínek v Zadávací dokumentaci. Všechny podané nabídky splnily požadované kvalifikace. Jediným kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena. Bylo konstatováno, že nikdo z hodnocených uchazečů nepředložil mimořádně nízkou nabídkovou cenu. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která je rovněž přílohou materiálu RK-17-2009-25, př. 2.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise a přidělit veřejnou zakázku na stavební práce uchazeči Skanska DS a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ 262 71 303 pro výstavbu akce: II/360 Jimramov - Horka , který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 7 810 920,00 Kč bez DPH, 9 249 995,00 Kč vč. DPH. Pořadí nabídek je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce II/360 Jimramov - Horka uchazeči Skanska DS a. s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ 262 71 303 v souladu s materiálem RK-17-2009-25;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost odbor dopravy a SH
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz