Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-23

RK-17-2009-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-17-2009-23
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - II/351 Přibyslav - Polná
Zpracoval J. Boček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje dodavatele na veřejnou zakázku: II/351 Přibyslav - Polná .
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce krytu vozovky silnice II/351 v úseku: 130 m za mostem přes trať ČD na konci města Přibyslav po křižovatku silnic II/351 a II/352 na okraji města Polná. Stavba zahrnuje území dvou okresů Havlíčkův Brod a Jihlava, soupis prací je souhrnný pro celý úsek. Celková délka úseku Přibyslav - Polná je 9,742 km.
Veřejná zakázka na dodavatele je vypsána v souladu s ustanoveními § 12, odst. 2, § 27
a § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadaná v otevřeném řízení jako podlimitní veřejná zakázka.
Návrh řešení Výzva na II/351 Přibyslav - Polná , v souladu s ustanoveními § 12, odst. 2, § 27 a § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadaná v otevřeném řízení jako podlimitní veřejná zakázka, byla provedena Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací. Zadání výběrového řízení bylo zahájeno před nabytím účinnosti Pravidel Rady kraje pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 28. dubna 2009, účinných od 1. května 2009, a proto je dle čl. 6, bodu 3 těchto pravidel dokončeno podle pravidel platných v době zahájení zadávacího řízení. Tato výzva je v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. července 2008 (dále jen Pravidla), kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Zadávací dokumentace na výše uvedenou zakázku byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 23. dubna 2009.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na: II/351 Přibyslav - Polná , která se uskuteční dne 3. června 2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
pana/paní ...................... a zástupce politického klubu ......... a paní Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana/paní........................ a zástupce politického klubu ....................a pana Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na: II/351 Přibyslav - Polná , která se uskuteční dne 3. června 2009 od 9:00 hodin.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 1. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz