Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-07

RK-17-2009-07.doc  RK-17-2009-07pr1.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-17-2009-07
NázevPoskytnutí investiční dotace městu Velké Meziříčí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval investiční akci na silnici II/602 v jejímž rámci byla rekonstruována i část ulice Novosady ve Velkém Meziříčí včetně křižovatky. Před touto akcí realizovalo město Velké Meziříčí svou investiční akci spočívající v rekonstrukci inženýrských sítí, chodníků a dalších úprav v ulici Novosady. Proto byla učiněna dohoda, že město zajistí veškeré práce na spodní části stavby a kraj Vysočina následně vrchní část stavby (konstrukční vrstvy vozovky). Součástí spodní stavby bylo i odvodnění vozovky o nákladech cca 1,5 mil. Kč. Tyto náklady hradilo město, i když odvodnění bylo součástí krajské silnice. Město se obrátilo na kraj se žádostí o nalezení možnosti řešení kompenzace těchto nákladů.
Kraj Vysočina zřizuje příspěvkovou organizaci Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí. Tato organizace působila v nevyhovujících prostorách v objektu bývalé mateřské školy ve vlastnictví města Velké Meziříčí. Na základě dohod mezi krajem a městem kraj na své náklady v roce 2008 zrekonstruoval první patro jiné budovy města (bývalá školní družina, v přízemí fungující školní kuchyně) a svou příspěvkovou organizaci do této budovy přestěhoval. Náklady kraje na rekonstrukci jsou umořovány proti nájemnému. Celkové náklady na rekonstrukci byly 5,157 mil. Kč. Při uvádění do provozu si orgány hygienické služby vymínily nutnost měření dozvuků ve třídách. Měřením bylo zjištěno, že hodnoty dozvuků nevyhovují a je nutné učinit opatření k eliminaci tohoto problému.
Ve věci kompenzace nákladů města na odvodnění ulice Novosady proběhlo jednání mezi zástupci města a náměstkem hejtmana Liborem Jouklem. Jako možné řešení se jevila investice do majetku města - budovy užívané příspěvkovou organizací kraje Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí. Konkrétně se jedná o rekonstrukci střechy. Rekonstrukcí by byl zajištěn bezvadný stav střechy a zajištění dostatečného tepelného odporu konstrukcí. Náklady na rekonstrukci střechy by byly umořeny proti nájemnému.
Na základě výše uvedeného rada kraje usnesením 0080/03/2009/RK rozhodla zařadit novou akci Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí - Rekonstrukce střechy a odhlučnění do kapitoly Nemovitý majetek, do přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a schválila rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 800 tis. Kč.
Odbor majetkový následně zajistil zpracování projektové dokumentace. S ohledem na stav konstrukčních vrstev střešního pláště (po zjištění zamokření vrstev a nutnosti jejich kompletního odstranění) bylo projektantem navrženo systémové komplexní řešení rekonstrukce střechy včetně všech souvisejících prací (bleskosvody, dešťové svody, klempířské konstrukce ad.). Toto řešení bylo však oproti původním předpokladům projektantem oceněno na 4,121 mil. Kč ( z toho je cca 0,3 mil. Kč odhlučnění místností uvnitř budovy). OM na základě projednání situace s náměstkem hejtmana Ing. Liborem Jouklem jednal se zástupci města Velké Meziříčí o způsobu řešení. Město se však z důvodů nedostatku finančních prostředků odmítlo finančně spolupodílet na akci ve výši rozdílu mezi kompenzací kraje za výdaje města na odvodnění komunikace a předpokládanými náklady rekonstrukce střechy (předpoklad z PD 3,8 - 1,5 = 2,3 mil. Kč). Zástupci města uvedli, že projektové řešení rekonstrukce střechy považují za zbytečně složité a nákladné. Rekonstrukci střechy je město připraveno zajistit jednodušším a levnějším způsobem. Řešením je realizace rekonstrukce střechy v režii města s tím, že kraj na tuto akci poskytne městu investiční dotaci ve výši 1,5 mil. Kč (výše kompenzace kraje městu za výdaje města na odvodnění komunikace).
Návrh řešení OM navrhuje realizovat výše uvedený postup. Podle tohoto postupu se kraj vyrovná s městem Velké Meziříčí za jeho výdaje na investiční akci na silnici II/602 v jejímž rámci město hradilo odvodnění vozovky o nákladech cca 1,5 mil. Kč. Současně bude zajištěna rekonstrukce střechy na budově, kterou z části využívá příspěvková organizace kraje. Město jako vlastník budovy si zajistí rekonstrukci v rozsahu a technologiích podle svého uvážení.
Návrh usnesení předpokládá
- rozhodnout o změně názvu akce zařazené v příloze M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí - Rekonstrukce střechy a odhlučnění na Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí - odhlučnění
- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Velké Meziříčí investiční dotaci ve výši 1,5 mil. Kč z kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. dle materiálu RK-17-2009-07 př.1 na rekonstrukci střechy budovy Poštovní ulice 1663/3 ve Velkém Meziříčí
- doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. o částku 1,5 mil. Kč při současném snížení přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1,5 mil. Kč
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v příloze M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí - Rekonstrukce střechy a odhlučnění na nový název Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí - odhlučnění ;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci městu Velké Meziříčí ve výši 1,5 mil. Kč na rekonstrukci střechy budovy Poštovní ulice 1663/3 ve Velkém Meziříčí dle materiálu RK-17-2009-07 př. 1;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o částku 1,5 mi. Kč při současném snížení přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1,5 mil. Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 16. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz