Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-60

RK-15-2009-60.doc  RK-15-2009-60pr1.pdf
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-15-2009-60
NázevDarování části kanalizační přípojky do vlastnictví města Telč
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší darování části kanalizační přípojky do vlastnictví města Telč.
Na OM se obrátilo město Telč s podnětem k převodu majetku. Jedná se o část kanalizační přípojky v majetku kraje Vysočina sloužící domovu mládeže Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč. Město Telč vybudovalo v roce 2008 nový kanalizační řád na ulici Batelovská. Tento kanalizační řád je napojen prostřednictvím revizní šachty do kanalizační přípojky domova mládeže č.p. 272. Odpadní vody z domova mládeže i nově vybudovaného kanalizační řádu jsou odváděny do kanalizačního sběrače A již v minulosti vybudovaného. Kanalizační přípojka v délce cca 60 m sloužící domovu mládeže dostala tímto napojením od revizní šachty charakter veřejné kanalizace.
Město Telč má v úmyslu požádat odbor životního prostřední Městského úřadu v Telči o změnu statutu části této přípojky na veřejný kanalizační řád a následně ji předat k hospodaření Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Jihlava, která je v Telčí provozovatelem vodovodů a kanalizací. Darování kanalizační přípojky a její změna na veřejný kanalizační řád umožní vhodné připojení plánovaných pavilónů vysokoškolských kolejí a Akademie věd ČR v Telči do veřejné kanalizační sítě města Telč. Za tím účelem žádá město Telč o převod kanalizační přípojky do svého vlastnictví.
Návrh řešení OM navrhuje kanalizační přípojku ve vlastnictví kraje Vysočina sloužící domovu mládeže Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč převést do vlastnictví města Telč.
Převodem nedojde ke zhoršení napojení příspěvkové organizace na kanalizaci, naopak přípojka dostane charakter hlavního řádu a bude vložena do hospodaření provozovatele kanalizací. Tím odpadnou všechny náklady, které by mohly s opravami a údržbou kanalizační přípojky vzniknout. Převod darem navrhuje OM s ohledem na začlenění převáděného úseku kanalizační přípojky do veřejné kanalizační sítě.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat část kanalizační přípojky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část kanalizační přípojky sloužící domovu mládeže Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč v úseku od revizní šachty Š2, včetně této šachty do kanalizačního sběrače A z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz