Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-36

RK-16-2009-36.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-16-2009-36
NázevCentralizovaná veřejná zakázka malého rozsahu Identifikační náramky
Zpracoval D. Buřičová, J. Koten
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuOdbor zdravotnictví zrealizoval (v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 04/08 - dále jen Pravidla) veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem plnění této zakázky byly dodávky identifikačních náramků pro Nemocnici Jihlava, Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Nové Město na Moravě, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace (dále jen nemocnice).
Návrh řešení Nabídku podal jediný uchazeč - obchodní firma: Identifikační systémy, s.r.o., Na Pankráci 30/1618, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 26691086. Užitné a funkční vlastností identifikačních náramků odpovídají potřebám akreditovaných zdravotnických zařízení a nabídkové ceny ve skupině A - G nepřekročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
Hodnotící komise doporučila centrálnímu zadavateli rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky - na základě tohoto rozhodnutí v souladu se Smlouvou o centralizovaném zadávání, viz. materiál RK-16-2009-36, př. 1, uzavřou jednotlivé nemocnice s vybraným uchazečem kupní smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky vztahující se ke konkrétnímu subjektu.
Hejtman kraje rozhodl dne 15. 4. 2009, že nejvhodnější nabídku centralizované veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky specifikované v zadávací dokumentaci ve skupinách A - G Identifikační náramky podal uchazeč: Identifikační systémy, s. r. o., Na Pankráci 30/1618, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 26691086 - viz. materiál RK-16-2009-36, př. 2.
Podkladem pro rozhodnutí je zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - viz. materiál
RK-16-2009-36, př. 3.
Podle Čl. 2 odst. (6) Pravidel je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.
V souvislosti s touto akcí se radě kraje navrhuje rozhodnout poskytnout dotaci pro:
* Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 162 875,- Kč;
* Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 130 281,- Kč;
* Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 234 656,- Kč;
* Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 218 240,- Kč;
* Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 192 090,- Kč
s určením na pořízení identifikačních náramků v roce 2009 a schválit příslušné rozpočtové opatření dle návrhu usnesení.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínek, aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice činí 2 900 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje o výběru nejvhodnější nabídky centralizované veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem Identifikační náramky ve skupině A, B, C, D, E, F a G podané uchazečem: Identifikační systémy, s.r.o., Na Pankráci 30/1618, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 26691086. Zadání veřejné zakázky bude provedeno v souladu se Smlouvou o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-16-2009-36, př. 1;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro:
* Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540, ve výši 162 875,- Kč;
* Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951, ve výši 130 281,- Kč;
* Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 234 656,- Kč;
* Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396, ve výši 218 240,- Kč;
* Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638, ve výši 192 090,- Kč
s určením na pořízení identifikačních náramků;
schvaluje
* v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00057) celkem o částku 938,15 tis. Kč s určením pro:
* Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci 162,88 tis. Kč;
* Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci 130,28 tis. Kč;
* Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 234,66 tis. Kč;
* Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 218,24 tis. Kč;
* Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci 192,09 tis. Kč
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (Certifikace nemocnic - systém jakosti UZ 00057) o stejnou částku 938,15 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Dotace na provoz pro:
* Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 162,88 tis. Kč;
* Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 130,28 tis. Kč;
* Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 234,66 tis. Kč;
* Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 218,24 tis. Kč;
* Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 192,09 tis. Kč
s určením na pořízení identifikačních náramků.
Odpovědnost Nemocnice Jihlava, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví a ekonomický odbor
Termín 31. 7. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz