Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-32

RK-16-2009-32.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-16-2009-32
NázevŽádost o dar na úhradu regulačního poplatku
Zpracoval L. Hradecká
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina přijala na svém zasedání dne 20. ledna 2009 usnesení č. 0111/03/2009/RK, na jehož základě rozhodla uzavřít Příkazní smlouvy s nemocnicemi, příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem a uložila Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina zabezpečit ve spolupráci s řediteli nemocnic realizaci tohoto usnesení. Tento systém je účinný od 1. února 2009 a týká se regulačních poplatků ve výši 30,- 60,- 90,- Kč uhrazených v nemocnicích, příspěvkových organizacích, zřizovaných krajem Vysočina.
Na základě uzavřených příkazních smluv nemocnice rozhodují jménem kraje o poskytnutí darů ve výši regulačních poplatků uhrazených v souladu s § 16a odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pacientem nebo jeho zákonným zástupcem (poplatky i dar ve výši 30,- 60,- 90,- Kč).
Finanční prostředky určené na dary jsou pro nemocnice podporou malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
Na kraj Vysočina se obrací osoby, které navštívili zdravotnické zařízení, kde není krajem poskytován dar na úhradu regulačního poplatku, s žádostí o dar, který odpovídá výši jimi zaplaceného regulačního poplatku.
Do dnešního dne bylo přijato celkem 115 žádostí fyzických osob o dary v celkové výši 10. 470,-Kč. Žádosti o dary jsou přiloženy jako neveřejné přílohy k tomuto materiálu.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje rozhodnout neposkytnout finančních dary na úhradu regulačních poplatků, které nespadají pod usnesení č. 0111/03/2009/RK.
Rozhodování o poskytnutí resp. neposkytnutí darů do 100.000,- Kč v jednotlivých případech je dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.
StanoviskaOSŘKŽÚ, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční dary dle žádostí uvedených v materiálů RK-16-2009-32, př. 1 - 4.
Odpovědnost OZ
Termín 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz