Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-16

RK-16-2009-16.doc  RK-16-2009-16pr1.doc  RK-16-2009-16pr2.doc  RK-16-2009-16pr3.doc  RK-16-2009-16pr4.doc  RK-16-2009-16pr5.doc  RK-16-2009-16pr6.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-16-2009-16
NázevDodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
Zpracoval E. Herzánová, O. Čermáková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje se předkládají ke schválení dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny.
Ministerstvo financí ČR Rozhodnutím č. 17 ze dne 30. 3. 2007 rozhodlo o poskytnutí dotace kraji Vysočina na financování programu Kulturní dědictví Vysočiny v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska. V březnu 2009 došlo ze strany Ministerstva financí ke změně tohoto rozhodnutí s tím, že kraji Vysočina byla stanovena povinnost zajistit promítnutí této změny do smluv o poskytnutí dotace s konečnými příjemci.
Z tohoto důvodu se předkládají radě kraje ke schválení dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace všech podpořených sub-projektů dle materiálu RK-16-2009-16, př. 1 - př. 6.
Dále byla dne 27. 4. 2009 kraji Vysočina doručena žádost jednoho z příjemců dotace o dílčí změnu harmonogramu sub-projektu, tj. o změnu přílohy č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace. Důvodem změny je skutečnost, že v původní žádosti o změnu harmonogramu došlo k administrativní chybě ze strany příjemce dotace. Požadovaná změna smlouvy je promítnuta v materiálu RK-16-2009-16, př. 6.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje Radě kraje Vysočina schválit dodatky ke smlouvám dle materiálu RK-16-2009-16, př. 1 - př. 6.
Na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 byla Rada kraje Vysočina zmocněna ke schvalování formálních změn smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny (Program CZ 0012), které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-16-2009-16, př. 1 - př. 6.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz