Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-10

RK-16-2009-10.doc  RK-16-2009-10pr1.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-16-2009-10
NázevBezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o žádost města Bystřice nad Pernštejnem o darování nemovitosti.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem (dále jen škola) zabezpečuje výuku v 10 budovách rozložených po městě a v 1 místě v sousední obci. Vzhledem k této situaci a s ohledem na technický stav některých budov se již delší dobu jedná o optimalizaci dislokace a využívání nemovitostí. Rada kraje projednala 24. 2. 2009 materiál obsahující návrhy na tuto optimalizaci. Součástí materiálu byl i záměr města Bystřice nad Pernštejnem na využití některých nemovitostí, které se jeví pro školu zbytné po provedené optimalizaci využívaného majetku. Město Bystřice nad Pernštejnem projevilo zájem o využití některých nemovitostí:
- bývalý a uvolněný internát Pod Horou pro rozvoj sociálních služeb (vybudování stacionáře), internát je nyní prázdný připraven k dalšímu využití;
- areál budov v ulici Příční pro zajištění prostor pro správu města (jedna z budov je již v majetku města a sídlí v ní část městského úřadu, malou část dosud využívá škola; další budovy jsou v majetku kraje a probíhá v nich výuka; škola v areálu celkově využívá 5 učeben, kabinety a šatny, v případě uvolnění je potřebné tyto prostory pro výuku zajistit jinde;
- areál školního statku pro realizaci dlouhodobě připravovaného projektu Centrum zelených vědomostí s regionálním významem; škola nyní ve školním statku zabezpečuje část praktické výuky, předpokládá se, že by praktická výuka by zde mohla probíhat i po revitalizaci; areál je ve špatném technickém stavu, ke školnímu statku náleží rovněž pozemky, z nichž některé získal kraj od Pozemkového fondu ČR, jiné má škola od Pozemkového fondu ČR pronajaté.
Rada kraje usnesením 0321/08/2009/RK vzala m.j. na vědomí informaci o záměru města Bystřice nad Pernštejnem na využití některých nemovitostí v majetku kraje a uložila OM a OŠMS předkládat radě kraje k projednání opatření k naplnění kompromisního návrhu řešení záměru města Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-08-2009-67, př. 3.
Tento kompromisní návrh je obsahem materiálu RK-16-2009-10 př. 1 a je výsledkem jednání zástupců kraje a města. Jedním z bodů kompromisního návrhu je darování uvolněného internátu Pod Horou do vlastnictví města za účelem rozvoje sociálních služeb.
Jedná se o budovu občanské vybavenosti č.p. 191 a pozemek par. č. 1483, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2 v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. Nemovitosti jsou zapsány na LV 847 pro uvedené k.ú. a obec - vlastník kraj vysočina, správa nemovitostí Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem. Tyto nemovitosti získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. a Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů MŠMT č.j. 24319/2001 ze dne
25. 9. 2001.
Návrh řešení Ve smyslu usnesení 0321/08/2009/RK OM předkládá návrh na bezúplatný převod budovy internátu a zastavěného pozemku do vlastnictví města. Internát Pod Horou není školou využíván a je potřebné rozhodnout o majetkoprávním řešení nebo dalším využití. Pro potřeby školství v Bystřici nad Pernštejnem potřebný není. V současné době představuje pro školu zátěž a zejména v příštím zimním období by jeho držení bez využití znamenalo nemalé finanční náklady a organizační zátěž. Město dle své žádosti o bezúplatný převod zamýšlí využít budovu internátu pro zřízení denního stacionáře pro zdravotně postižené. Zastupitelstvo města schválilo již v roce 2007 Komunitní plán sociálních služeb města Bystřice nad Pernštejnem, v němž je zřízení stacionáře jednou z nejvýznamnějších priorit. Město Bystřice nad Pernštejnem je vlastníkem pozemku obklopujícího budovu internátu včetně přístupových cest a ploch.
OM navrhuje žádosti města vyhovět a budovu internátu s pozemkem budovou zastavěným do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem převést bezúplatným převodem za podmínky využití převáděných nemovitostí pro sociální účely. Budova bude využita nekomerčně pro sociální účely a OM navrhuje, aby si kraj vyhradil předkupní právo za 1 Kč v případě zcizení v době 10-ti let od převodu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o zveřejnění záměru bezúplatného převodu předmětných nemovitostí.
StanoviskaOŠMS a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem ve zpracovaných materiálech, týkajících se optimalizace využívání nemovitostí školou, s převodem souhlasí. Škola navrhovala prodej.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr bezúplatného převodu budovy občanské vybavenosti č.p. 191 Bystřice nad Pernštejnem, postavené na pozemku par. č. 1483 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem a pozemku par. č. 1483, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz