Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-04

RK-16-2009-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-16-2009-04
NázevUzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347 Kejžlice - bodová závada
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy zakládající právo investora provést stavbu na pozemku zahrnutém do trvalého záboru stavby II/347 Kejžlice - bodová závada .
Kraj Vysočina připravuje v obci Kejžlice rekonstrukci části silnice II/347. V rámci této stavby budou provedeny opěrné zídky, osazeny silniční obrubníky a provedeno odvedení srážkových vod z komunikace do dešťových vpustí.
Podle zpracované projektové dokumentace bude výše uvedenou stavbou dotčen částečně pozemek par. č. 55/1 v katastrálním území Kejžlice, který je ve vlastnictví MUDr. Ludmily Zahrádkové, bytem Bělocerkevská 1028/13, Vršovice, 100 00 Praha 10.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo investora provést stavbu s vlastníkem pozemku par. č. 55/1 v katastrálním území Kejžlice paní MUDr. Ludmilou Zahrádkovou, bytem Bělocerkevská 1028/13, Vršovice, 100 00 Praha 10.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného stavu geometrickým plánem a k následnému majetkoprávnímu vypořádání pozemku dotčeného trvalým záborem.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu zakládající právo investora provést stavbu II/347 Kejžlice - bodová závada .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu mezi krajem Vysočina, investorem a MUDr. Ludmilou Zahrádkovou, bytem Bělocerkevská 1028/13, Vršovice, 100 00 Praha 10, vlastnicí pozemku, zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu II/347 Kejžlice - bodová závada na části pozemku par. č. 55/1 v k. ú. Kejžlice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz