Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-02

RK-16-2009-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-16-2009-02
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Okarec
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku nezastavěného silnicí.
Obec Okarec požádala odbor majetkový svým dopisem ze dne 8. 4. 2009 o bezúplatný převod pozemku par. č. 367 o výměře 9 360 m2 v k. ú. a obci Okarec. Tento pozemek není zastavěn žádnou silnicí a je pro kraj Vysočina přebytečný a neupotřebitelný. Pozemek slouží ke spojení obce se silnicí I/23.
Pozemek par. č. 367 získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí MDS č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč pro k. ú. a obec Okarec na listu vlastnictví č. 27.
Návrh řešení OM navrhuje darovat pozemek par. č. 367 o výměře 9 360 m2 v k. ú. a obci Okarec obci Okarec. Jedná se o pozemek pro kraj Vysočina přebytečný a neupotřebitelný, který není zastavěn žádnou silnicí II. a III. třídy a slouží ke spojení obce se silnicí I/23. Podle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Třebíč je možné tento pozemek obci převést. S převodem pozemku také souhlasí ODSH.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude užíván komerčně.
Darování předpokládá jako zákonnou podmínku tohoto právního úkonu zveřejnění záměru daru na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu. Po uplynutí této doby bude zastupitelstvu kraje předložen návrh na rozhodnutí darování uvedeného pozemku do vlastnictví obce Okarec a současně dodatkem zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny bude upraven rozsah svěřeného majetku.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit darování výše uvedeného pozemku do vlastnictví obce Okarec na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje darovat uvedený pozemek do vlastnictví obce Okarec.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic, provoz Třebíč souhlasí s převodem požadovaného pozemku v k. ú. a obci Okarec do vlastnictví obce Okarec.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s bezúplatným převodem výše uvedeného pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 367 o výměře 9 360 m2 v k. ú. a obci Okarec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Okarec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 367 o výměře 9 360 m2 v k. ú. a obci Okarec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Okarec.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 16. červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz